1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เดือน

สถิติแสดงกราฟการให้บริการและแจ้งปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์

ปีการศึกษา2560

สิงหาคม 60

แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์

แจ้งปัญหาแต่ละหน่วยงาน

กันยายน 60

แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์

แจ้งปัญหาแต่ละหน่วยงาน

ตุลาคม 60

แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์

แจ้งปัญหาแต่ละหน่วยงาน

พฤศจิกายน 60

แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์

แจ้งปัญหาแต่ละหน่วยงาน

ธันวาคม 60

แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์

แจ้งปัญหาแต่ละหน่วยงาน

มกราคม 61

แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์

แจ้งปัญหาแต่ละหน่วยงาน

กุมภาพันธ์ 61

แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์

แจ้งปัญหาแต่ละหน่วยงาน

มีนาคม 61

แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์

แจ้งปัญหาแต่ละหน่วยงาน

เมษายน 61

แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์

แจ้งปัญหาแต่ละหน่วยงาน

พฤษภาคม 61

แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์

แจ้งปัญหาแต่ละหน่วยงาน

มิถุนายน 61

แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์

แจ้งปัญหาแต่ละหน่วยงาน

 กรกฎาคม 61

 แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์

แจ้งปัญหาแต่ละหน่วยงาน 

 

Main Menu

OCS Forum

No posts to display.

สำนักบริการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126 / 1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-6976280 - 9   โทรสาร: 02-6923784