UTCC - QA

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558)

    สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
          SP106 การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
          SP107 เทคโนโลยีเว็บเบื้องต้น
          SP208 การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึม
          SP211 การโปรแกรมเชิงวัตถุขั้นสูง
          SP212 คอมพิวเตอร์กราฟิกส
          SP303 ระบบจัดการฐานข้อมูล
          SP316 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
          SP317 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ
          SP318 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
          SP322 ศาสตร์การคานวณทางคอมพิวเตอร์
          SP325 หัวข้อพิเศษทางปฏิบัติการวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
          SP328 การทำเหมืองข้อมูลและการค้นหาองค์ความรู้
          SP407 การสื่อสารแบบไร้สายและแบบเคลื่อนที่
    สาขาวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
          SC196 เทคโนโลยีศิลป์
          SC197 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บและโมบายเทคโนโลยี
          SC198 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้งต้น
          SP304 การพัฒนาซอฟต์แวร์
          SW206 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
          SW210 การโปรแกรมเว็บขั้นสูง
          SW211 การสื่อสารแบบไร้สายและแบบเคลื่อนที่
          SW323 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นสูง
          SW328 หัวข้อพิเศษทางเว็บและโมบายเทคโนโลยี 1
          SW404 การประชาสัมพันธ์และโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์
    สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน
          BF302 การจัดการทางการเงิน
          SM319 การวิเคราะห์การถดถอยและอนุกรมเวลา
          SM419 การทาเหมืองข้อมูล
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กสรอาหารและเทคโนโลยีอาหาร
          SC141 เคมีอินทรีย์
          SC244 เคมีวิเคราะห์
          SF204 อาหารและโภชนาการ
          SF206 กรรมวิธีการแปรรูปอาหาร 2์
          SF318 เคมีอาหาร 2
          SF319 วิศวกรรมอาหาร
          SF320 ปฎิบัติการวิศวกรรมอาหาร
          SF321 อาหารปลอดภัยและการสุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
          SF322 การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส
          SF440 โครงการวิจัย
          SF442 หัวข้อพิเศษทางอุตสาหกรรมอาหาร
          SF445 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เน้อื สัตว์และนม
          SF450 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร
          SF455 การจัดการทางอุตสาหกรรมอาหารและโลจิสติกส์
    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร
          SC282 หลักการบัญชีเพื่อธุรกิจอาหาร
          SD258 ความปลอดภัยทางอาหารและมาตรฐานด้านสุขาภิบาล
          SD316 นโยบายกฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับอาหาร
          SD322 เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
          SD324 เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภัณฑ์เบเกอรี
          SD429 เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภัณฑ์เน้อื สัตว์ สัตว์ปีก ไข่
          SD434 เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
          ST183 สถิติเพื่อธุรกิจอาหาร
          ST185 ชีวเคมีอาหารเบื้องต้น
          ST187 วิทยาศาสตร์การอาหารเบื้องต้น