UTCC - QA

คณะนิติศาสตร์ (ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558)

          LW004 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์
          LW006 กฎหมายเกียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
          LW068 อนุญาโตตุลาการและการระงับข้อพิพาททางเลือก
          LW103 กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป
          LW208 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกคำสั่งและลาภมิควรได้
          LW323 กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม
          LW410 กฎหมายการค้ากลุ่มประเทศอิสลาม
          LW429 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
          LW432 การค้าสินค้าระหว่างประเทศ
          LW456 กฎหมายว่าด้วยธุรกิจประกันภัย
          LW473 กฎหมายสิทธิบัตร
          LX006 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศเบื้องต้น
          LW102 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา (กลุ่ม1,2)
          LW206 กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน (กลุ่ม1,2)
          LW463 สัมมนากฎหมายธุรกิจ (กลุ่ม1)
          LW408 สัมมนากฎหมายธุรกิจ 2