UTCC - QA

คณะบัญชี (ภาคต้น ปีการศึกษา 2559)

คณะบัญชี
        AC001 เกมจำลองทางบัญชี
        AC101 การบัญชีเบื้องต้น (กลุ่ม 1)
        AC101 การบัญชีเบื้องต้น (กลุ่ม 2)
        AC211 การบัญชีชั้นกลาง 2 (กลุ่ม 1)
        AC211 การบัญชีชั้นกลาง 2 (กลุ่ม 2)
        AC213 การบัญชีต้นทุน
        AC314 การบัญชีบริหาร (กลุ่ม 1)
        AC314 การบัญชีบริหาร (กลุ่ม 2)
        AC315 การสอบบัญชี
        AC316 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน (กลุ่ม 1)
        AC316 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน (กลุ่ม 2)
        AC318 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (กลุ่ม 1)
        AC318 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (กลุ่ม 2)
        AC319 การบัญชีชั้นสูง 1
        AC320 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์
        AC421 การบัญชีชั้นสูง 2 (กลุ่ม 1)
        AC421 การบัญชีชั้นสูง 2 (กลุ่ม 2)
        AC432 สัมมนาบัญชีการเงิน
        AC435 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ
        AC451 การบัญชีนิติเวช
        AC476 การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการควบคุม
        BA921 การจัดองค์การและการบริหาร
        BA923 การเงินธุรกิจ
        EC922 หลักเศรษฐศาสตร์ 2
        HE921 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
        HG011 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
        SC922 สถิติธุรกิจ