UTCC - QA

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคต้น ปีการศึกษา 2559)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
          SP104 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
          SP105 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
          SP202 ระบบปฏิบัติการ
          SP206 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์และมนุษย์
          SP207 โครงสร้างข้อมูล
          SP210 ระเบียบวิธีและการออกแบบเชิงวัตถุ
          SP302 ปัญญาประดิษฐ์
          SP304 การพัฒนาซอฟต์แวร์
          SP308 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
          SP323 การประมวลผลเครือข่าย
          SP324 การโปรแกรมบนเว็บ
          SP326 หัวข้อพิเศษทางปฏิบัติการวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
          SP401 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
          SP423 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
          SP426 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
          SC241 จุลชีววิทยา
          SC242 ชีวเคมี
          SF205 กรรมวิธีการแปรรูปอาหาร 1
          SF315 จุลชีววิทยาทางอาหาร
          SF316 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร
          SF317 เคมีอาหาร 1
          SF323 การวิเคราะห์และการประเมินอายุการเก็บอาหาร
          SF439 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
          SF446 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เบเกอรีและขนมหวาน
          SF448 เทคโนโลยีขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่ม
          SF449 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธัญพืชและพืชตระกูลถั่ว
          SF451 เทคโนโลยีอาหารแคลอรีต่า และอาหารฟังก์ชัน
          SF452 การแปรรูปอาหารเชิงการค้า
          SF454 การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร
    วิชาพื้นฐาน
          BA207 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับธุรกิจ
          BA210 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
          EC206 คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 2
          NG101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
          NG102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
          SC105 เคมี
          SC107 ชีววิทยา
          SC111 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
          SC218 โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง
          SC341 สถิติเพื่อการวิจัย
          SC921 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
          SC922 สถิติธุรกิจ
          SG004 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
          SG005 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับชีวิตประจำวัน
          SG006 การรู้เชิงดิจิทัล
          ST161 คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
    ขอบริการต่างคณะ
          AC911 หลักการบัญชี 1
          AC951 หลักการบัญชีเบื้องต้น
          HG009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
          HG011 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
          SC251 การวิเคราะห์งบการเงิน