Trian Joomla

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคต้น ปีการศึกษา 2559)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
          SP104 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
          SP105 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
          SP202 ระบบปฏิบัติการ
          SP206 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์และมนุษย์
          SP207 โครงสร้างข้อมูล
          SP210 ระเบียบวิธีและการออกแบบเชิงวัตถุ
          SP302 ปัญญาประดิษฐ์
          SP304 การพัฒนาซอฟต์แวร์
          SP308 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
          SP323 การประมวลผลเครือข่าย
          SP324 การโปรแกรมบนเว็บ
          SP326 หัวข้อพิเศษทางปฏิบัติการวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
          SP401 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
          SP423 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
          SP426 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
          SC241 จุลชีววิทยา
          SC242 ชีวเคมี
          SF205 กรรมวิธีการแปรรูปอาหาร 1
          SF315 จุลชีววิทยาทางอาหาร
          SF316 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร
          SF317 เคมีอาหาร 1
          SF323 การวิเคราะห์และการประเมินอายุการเก็บอาหาร
          SF439 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
          SF446 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เบเกอรีและขนมหวาน
          SF448 เทคโนโลยีขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่ม
          SF449 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธัญพืชและพืชตระกูลถั่ว
          SF451 เทคโนโลยีอาหารแคลอรีต่า และอาหารฟังก์ชัน
          SF452 การแปรรูปอาหารเชิงการค้า
          SF454 การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร
    วิชาพื้นฐาน
          BA207 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับธุรกิจ
          BA210 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
          EC206 คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 2
          NG101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
          NG102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
          SC105 เคมี
          SC107 ชีววิทยา
          SC111 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
          SC218 โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง
          SC341 สถิติเพื่อการวิจัย
          SC921 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
          SC922 สถิติธุรกิจ
          SG004 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
          SG005 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับชีวิตประจำวัน
          SG006 การรู้เชิงดิจิทัล
          ST161 คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
    ขอบริการต่างคณะ
          AC911 หลักการบัญชี 1
          AC951 หลักการบัญชีเบื้องต้น
          HG009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
          HG011 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
          SC251 การวิเคราะห์งบการเงิน