UTCC - QA

คณะนิติศาสตร์ (ภาคต้น ปีการศึกษา 2559)

คณะนิติศาสตร์
        BA211 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
        BG003 การประกอบการเชิงนวัตกรรม
        HG009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
        HG011 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
        LW001 ประวัติศาสตร์กฎหมาย
        LW005 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
        LW020 การให้คำปรึกษาทางกฎหมายและว่าความ
        LW021 การเขียนทางกฎหมาย
        LW024 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 1
        LW034 กฎหมายพลังงาน
        LW101 กฎหมายแพ่ง
        LW104 ประวัติศาสตร์หลักกฎหมาย
        LW204 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
        LW205 กฎหมายมหาชน
        LW207 กฎหมายลักษณะหนี้ (กลุ่ม 1)
        LW209 กฎหมายซื้อขาย แลกเปลี่ยนให้
        LW210 กฎหมายลักษณะตัวแทน นายหน้า ยืม ฝากทรัพย์ จ้างแรงงาน จ้างทำของ และรับขน
        LW211 กฎหมายลักษณะประกันและหลักประกัน
        LW314 กฎหมายเกี่ยวกับตราสารพาณิชย์ ตั๋วเงิน และ บัญชีเดินสะพัด
        LW315 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
        LW316 กฎหมายลักษณะครอบครัว
        LW318 กฎหมายภาษีอากร
        LW320 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
        LW326 กฎหมายเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ
        LW418 กฎหมายว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตราย
        LW426 กฎหมายลักษณะล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ
        LW428 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
        LW430 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
        LW433 การค้าบริการระหว่างประเทศ
        LW434 การรวมตัวทางเศรษฐกิจ
        LW455 กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์
        LW457 กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
        LW459 กฎหมายพาณิชยนาวีและการจัดหาสินค้าข้ามชาติ
        LW460 กฎหมายการขนส่งทางบก และการกระจายสินค้า
        LW461 กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า
        LW462 การร่างสัญญาและการเจรจาต่อรอง
        LW463 สัมมนากฎหมายธุรกิจ 1 (กลุ่ม 1)
        LW463 สัมมนากฎหมายธุรกิจ 1 (กลุ่ม 2)
        LW465 กฎหมายว่าด้วยการขนส่ง โซ่อุปทาน และโลจิสติกส์
        LW474 กฎหมายเครื่องหมายการค้าและความลับทางการค้า
        LW475 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจบันเทิง
        LW479 กฎหมายเกี่ยวกับการให้สิทธิแฟรนไชส์ในต่างประเทศ
        LW482 การร่างสัญญาจ้างแรงงาน
        LW483 กฎหมายเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมในที่ทำงาน
        LW911 กฎหมายธุรกิจ
        LW961 กฎหมาย การเมือง และการปกครองของไทย
        LX002 กฎหมายสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
        LX003 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์เบื้องต้น
        LX005 กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เบื้องต้น
        LX006 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศเบื้องต้น