UTCC - QA

คณะนิเทศศาสตร์ (ภาคต้น ปีการศึกษา 2560)

    สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน
        CA008 การรู้เท่าทันสื่อ
        CA109 พัฒนาทักษะการอ่าน
        CI001 ศิลปะการเล่าเรื่อง
        CI003 การวิจัยประยุกต์ทางนวัฒกรรมสื่อสารมวลชน
        CI103 การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์
        CI106 การผลิตสื่อสารวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์
        CI131 การรายงานข่าวขั้นสูง
        CI136 การวิเคราะห์ข่าวปัจจุบัน
        CI139 การแปลข่าว
        CI146 พัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
        CI203 กราฟิกและแอนิเมชั่นเพื่องานวิทยุโทรทัศน์
        CI204 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
        CI233(CB322) ผู้ดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
        CI244 การออกแบบเครื่องแต่งกายและการตกแต่งผู้แสดงเพื่องานวิทยุโทรทัศน์
        CI245 ฉากและอุปกรณ์ประกอบฉากสำหรับรายการโทรทัศน์
        CI246 หัวข้อคัดเฉพาะทางวิทยุกระจายเสียง
        CI301 ภาพยนตร์ดิจิทัลเบื้องต้น
        CI303 การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล
        CI304 การออกแบบโมชั่นกราฟิกเบื้องต้นเพื่อภาพยนตร์ดิจิทัล
        CI336 กระบานการหลังการถ่ายทำ
        CX006 วารสารศาสตร์สากล
    สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
        CA008 การรู้เท่าทันสื่อ
        CA305 การจัดการสารสนเทศเพื่องานนิเทศศาสตร์
        CS001 ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
        CS003 การวิจัยเพื่อการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
        CS103 การออกแบบสารและการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
        CS105 การออบแบบและผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
        CS106 การวางแผนและบริหารงานประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์
        CS137 การบริหารความสัมพันธ์
        CS138 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
        CS203 การสร้างสรรค์และเขียนบทโฆษณา
        CS206 การรณรงค์ทางการโฆษณา
        CS231 การโฆษณากับสังคม
        CS235 การออกแบบโฆษณา
        CS306 การรณรงค์ทางการสื่อสารการตลาดข้ามวัฒนธรรม
        CS331 การสื่อสารการตลาดข้ามวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
        CS402 ทัศนศิลป์เพื่อการสื่อสาร
        CS403 เครื่องมือเพื่อการออกแบบสื่อ
        CX101 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
        CX102(CX003) การโฆษณากับสังคม
        GE056(CA009) การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
    วิชาพื้นฐาน
        EC961 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
        GE002(HG009) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
        HG011 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
        LW961 กฎหมายเมืองและการปกครองของไทย