UTCC - QA

คณะเศรษฐศาสตร์ (ภาคต้น ปีการศึกษา 2558)

          EC008(EX004) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์
          EC101 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
          EC201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค (HP)
          EC201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
          EC204 การเงินธุรกิจสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
          EC208 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
          EC301 เศรษฐมิติเบื้องต้น
          EC311(EC412) เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
          EC321 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
          EC322 เศรษฐศาสตร์การตลาด
          EC331 คณิตเศรษฐศาสตร์
          EC335 เศรษฐศาสตร์องค์กรอุตสาหกรรม
          EC337 ทฤษฎีเกม และการประยุกต์
          EC339 เศรษฐมิติขั้นสูง 2
          EC341 ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ
          EC344(EC842) เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่มระหว่างประเทศ
          EC411 ทฤษฏีและนโยบายการเงิน
          EC412 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
          EC416 กฎหมายการเงินและสถาบันการเงิน
          EC417 สัมมนาเศรษฐศาสตร์การเงิน
          EC419 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
          EC421 การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
          EC422 การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
          EC423 การวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
          EC425 เศรษฐศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์
          EC426 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
          EC431 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูง
          EC433 การวิเคราะห์ประเด็นทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการวิจัย
          EC434 การวิจัยเชิงสำรวจทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
          EC441 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
          EC442 เศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ
          EC443 การวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
          EC444 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
          EC446 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
          EC453 สัมมนาประเด็นทางเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
          EC813 การตลาดในธุรกิจการเงิน
          HG022 การบริหารตนเอง