UTCC - QA

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคต้น ปีการศึกษา 2558)

    สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
          SP105 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
          SP202 ระบบปฏิบัติการ
          SP206 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์และมนุษย์
          SP207 โครงสร้างข้อมูล
          SP210 ระเบียบวิธีและการออกแบบเชิงวัตถุ
          SP302 ปัญญาประดิษฐ์
          SP304 การพัฒนาซอฟต์แวร์
          SP308 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
          SP309 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
          SP323 การประมวลผลเครือข่าย
          SP324 การโปรแกรมบนเว็บ
          SP330 การพัฒนาระบบสื่อประสม
          SP432 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลือนที
    สาขาวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
          SC195 ทฤษฎีศิลป์
          SP102 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจ็กต์เบื้องต้น
          SP303 ระบบจัดการฐานข้อมูล
          SW207 การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้
          SW209 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโปรแกรมเว็บ
          SW307 การตลาดอินเทอร์เน็ต
          SW321 การทำเหมืองเว็บ
          SW322 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลือนที
          SW326 การใช้เครื่องมือแอนิเมชั่น 2 มิติ
          SW401 โครงงานการออกแบบเว็บและเนื้อหา
    สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน
          BA210 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
          SC216 คณิตศาสตร์การเงิน
          SC252 หลักการและปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
          SM421 การจัดการลงทุนในหลักทรัพย์
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กสรอาหารและเทคโนโลยีอาหาร
          SC241 จุลชีววิทยา
          SC242 ชีวเคมี
          SC243 เคมีเชิงฟิสิกส์
          SF205 กรรมวิธีการแปรรูปอาหาร 1
          SF315 จุลชีววิทยาทางอาหาร
          SF316 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร
          SF317 เคมีอาหาร 1
          SF323 การวิเคราะห์และการประเมินอายุการเก็บอาหาร
          SF439 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
          SF441 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไขมันและน้ำมันบริโภค
          SF444 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
          SF452 การแปรรูปอาหารเชิงการค้า
          SF454 การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร
    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร
          SD427 สัมมนาทางธุรกิจอาหาร
          SC283 จุลชีววิทยาทางอาหารเบื้องต้น
          SD206 โภชนาการเพื่อสุขภาพ
          SD207 การแปรรูปอาหารเบื้องต้น
          SD208 อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ
          SD212 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจอาหาร
          SD329 การประกอบธุรกิจอาหารเชิงสร้างสรรค์
          SD426 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร