UTCC - QA

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคต้น ปีการศึกษา 2558)

    สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมิเดีย
        NC251 คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์
        NC356 วิศวกรรมซอฟท์แวร์
        NC483 ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับการพัฒนาเกม
        NC485 การประมวลผลข้อมูลภาพ
        NC490 การจัดการความรู้และเหมืองข้อมูล
        NG152 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
    วิชาแกน
        BA207 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับธุรกิจ
        NG106 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 1
        SC921 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
        SG004 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่
        SG005 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับชีวิตประจำวัน
    หมวดศึกษาทั่วไป
        NG107(SC105) เคมี