ข่าวสารทุนมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการเซ็นสัญญาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษารหัส 20xxxxxxxxxxxx


ขั้นตอนการเซ็นสัญญาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563
สำหรับนักศึกษารหัส
20xxxxxxxxxxxx

1. นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อตนเองว่าได้ทุนประเภทใด ตามประกาศ
:: ประเภททุนฯ ::
:: ตรวจสอบรายชื่อ ::
   ทุนรัตนมงคล (Rattanamongkol)
   ทุนรัตนมงคล (Rattanamongkol) หลักสูตรนานาชาติ
   ทุนรัตนมงคล ปวส. ต่อเนื่อง 2 ปี (ปวส. 100%)
   ทุนรัตนมงคล ปวส. ต่อเนื่อง 2 ปี (ปวส. 50%)
   ทุนส่งเสริมการศึกษาครึ่งหนึ่ง (UTCC-Gold)
   ทุนส่งเสริมการศึกษา 30% (UTCC-Silver)
   ทุนส่งเสริมการศึกษา 30% (UTCC-Silver ปวส. ต่อเนื่อง 2 ปี)
   ทุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม
   ทุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม (ครึ่งหนึ่ง)
(ประเภททุนการศึกษาที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างตัน ยังไม่มีการเซ็นสัญญาทุนการศึกษา)

2. นักศึกษา Download สัญญาทุนฯ ตามประเภทที่นักศึกษาได้รับและพิมพ์ 2 ฉบับ
:: สัญญาทุนฯ ::
:: Download ::
   ทุนรัตนมงคล (Rattanamongkol)
   ทุนรัตนมงคล (Rattanamongkol) หลักสูตรนานาชาติ
   ทุนรัตนมงคล ปวส. ต่อเนื่อง 2 ปี (ปวส. 100%)
   ทุนรัตนมงคล ปวส. ต่อเนื่อง 2 ปี (ปวส. 50%)
   ทุนส่งเสริมการศึกษาครึ่งหนึ่ง (UTCC-Gold)
   ทุนส่งเสริมการศึกษา 30% (UTCC-Silver)
   ทุนส่งเสริมการศึกษา 30% (UTCC-Silver ปวส. ต่อเนื่อง 2 ปี)
   ทุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม
   ทุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม (ครึ่งหนึ่ง)

3. นักศึกษากรอกข้อมูลในสัญญาทุนฯ ทั้ง 2 ฉบับด้วยลายมือของนักศึกษา
:: ตัวอย่างการกรอกข้อมูลสัญญาทุนฯ ::
แผ่นที่ 1 แผ่นที่ 2
แผ่นที่ 3 แผ่นที่ 4
แผ่นที่ 5

หมายเหตุ นักศึกษาที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์แล้ว ณ วันเซ็นเอกสาร ไม่ต้องกรอกข้อมูลในส่วนของผู้ปกครอง ให้นักศึกษาใส่เครื่องหมาย (-) ในส่วนของข้อมูลของผู้ปกครอง


4. นักศึกษาดำเนินการส่งไปรษณีย์ EMS เท่านั้น! เอกสารดังต่อไปนี้
:: เอกสาร ::
:: จำนวน ::
   1. สัญญาทุนฯ ที่นักศึกษากรอกด้วยลายมือ 2 ฉบับ
   2. สำเนาบัตรประชาชน ของนักศึกษา (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) 3 ฉบับ
   3. สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักศึกษา (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) 4 ฉบับ
   4. สำเนาผลการเรียนฉบับสำเร็จการศึกษา (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
     ยกตัวอย่างเช่น สำเนาใบ ปพ.1 ฉบับ 6 ภาคเรียน มีระบุวันจบการศึกษา
     หากยังไม่มีตัวสำเร็จการศึกษา นักศึกษาสามารถส่งมาก่อนได้
3 ฉบับ
   5. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
     ผู้ปกครองต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เซ็นสัญญา
1 ฉบับ
   6. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
ส่งมาที่ กองสวัสดิการนักศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563
:: ตัวอย่างการจ่าหน้าซองจดหมาย ::

5. นักศึกษาดำเนินการแจ้งหมายเลขไปรษณีย์ EMS มาที่ >> https://forms.gle/zwGPL6cS77E3RHYu9


ข้อสงสัยเพิ่มเติม

- ขั้นตอนการออกเลขทะเบียนและชำระเงินค่าเล่าเรียนส่วนต่าง (ถ้ามี)
Link >>
http://department.utcc.ac.th/utccswd/index.php/newsevent/news-scholaship/253-regis-pay-scholarship
- นักศึกษาสามารถสอบถามเกี่ยวการเซ็นสัญญาทุนฯได้จาก Facebook Page: กองสวัสดิการนักศึกษา ม.หอการค้าไทย
Facebook Page >> https://www.facebook.com/utccstudentwelfare