UTCC Finance

STAFF

Name Position Phone
ชนัญญา ธรรมนิพิท หัวหน้ากองการเงิน 02 697 6020
วิชัย ศรีกานดา เจ้าหน้าที่กองการเงิน 02 697 6022
สุมนา ลิ้มสายพรหม เจ้าหน้าที่กองการเงิน 02 697 6021
นวลพรรณ พงษ์แตง เจ้าหน้าที่กองการเงิน 02 697 6021
เพ็ญใจ คงศิริพาณิชย์ เจ้าหน้าที่กองการเงิน 02 697 6022
กนกพรรณ อินทร์สวัสดิ์ เจ้าหน้าที่กองการเงิน 02 697 6021
อรพินท์ ภูมิลำเนา เจ้าหน้าที่กองการเงิน 02 697 6022
ภัสรา มีเย็น เจ้าหน้าที่กองการเงิน 02 697 6022
วาสนา จิตต์สมสุข เจ้าหน้าที่กองการเงิน 02 697 6022
ชนิสา ชูนิยม เจ้าหน้าที่กองการเงิน 02 697 6021
ณัฐนันท์ เพ็ชรพราว เจ้าหน้าที่กองการเงิน 02 697 6021
อนุชิต คชานุบาล เจ้าหน้าที่กองการเงิน 02 697 6021