You are here:

แจ้งการรับหนังสือหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

อีเมล พิมพ์ PDF

แจ้งการรับหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

 

         สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ขอประชาสัมพันธ์การรับหนังสือหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ได้ที่ http://10.7.43.240/WebSliponline/WebLogin.aspx หรือกดปุ่ม images

โดยการ Login ด้วย ID User และ Password เดียวกันกับการเข้า e-mail ของมหาวิทยาลัย 

โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

        อนึ่ง กรมสรรพากรมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการหักลดหย่อนภาษี ในปีภาษี 2560

ดูรายละเอียด ในกรณีที่ทุกท่านมีการเปลี่ยนแปลงการลดหย่อนภาษี ขอให้กรอกข้อมูลใหม่ลงในแบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน (ลย.01) ส่งกลับมาที่สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

 

         หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ (คุณฉันทนา และคุณศิวาพร ) โทร. 6033-34