เรียน บุคลากรมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทุกท่าน

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการขอลดหย่อนภาษี ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดการขอลดหย่อนและกรอกแบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนได้ตามเอกสารแนบ

และส่งกลับมายังสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อกรอกการขอลดหย่อนลงระบบ โดยท่านสามารถยื่นเอกสารได้ที่ช่องทาง

  1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตึก 10 ชั้น 5
  2. ส่งผ่าน Less Paper สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ