ร่วมงานกับเรา

อาจารย์ / Lecturer

หน้าที่รับผิดชอบ

 • สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีเงื่อนไขให้ยื่นผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังจากปฏิบัติงานครบ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างครั้งแรก และได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
 3. ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้
  1. คะแนนสอบ TOEFL ตั้งแต่ 61 ขึ้นไป (Internet-Based) หรือ
  2. คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่่า 5.0 หรือ
  3. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 600 หรือ
  4. คะแนน UTCC BEST ไม่น้อยกว่า 485
   1. ทั้งนี้ ผลการสอบตามที่ระบุข้างต้นมีอายุไม่เกิน 2 ปี
  5. คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานอื่นใดที่สามารถเทียบเท่าหรือทดแทนท 3.1-3.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ยกเว้น
   1. สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติหรือสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ
   2. ได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์ประจำในสถาบันอุมศึกษาอื่นใด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.) แต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจำแล้วภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
 4. มีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี
 5. หากมีประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ประสบการณ์ในการสอนระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการทำงานวิจัย จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ประกาศแนบ

ช่องทางรับสมัครตำแหน่งนี้

หน้าที่รับผิดชอบ

 • สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโลจิสติกส์
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 2. ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้
  1. คะแนนสอบ TOEFL ตั้งแต่ 61 ขึ้นไป (Internet-Based) หรือ
  2. คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่่า 5.0 หรือ
  3. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 600 หรือ
  4. คะแนน UTCC BEST ไม่น้อยกว่า 485
   1. ทั้งนี้ ผลการสอบตามที่ระบุข้างต้นมีอายุไม่เกิน 2 ปี
  5. คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานอื่นใดที่สามารถเทียบเท่าหรือทดแทนท 3.1-3.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ยกเว้น
   1. สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติหรือสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ
   2. ได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์ประจำในสถาบันอุมศึกษาอื่นใด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.) แต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจำแล้วภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

ประกาศแนบ

ช่องทางรับสมัครตำแหน่งนี้

หน้าที่รับผิดชอบ

 • สอนในรายวิชาที่คณะนิติศาสตร์มอบหมาย
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีเงื่อนไขให้ยื่นผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังจากปฏิบัติงานครบ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างครั้งแรก และได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
 3. ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้
  1. คะแนนสอบ TOEFL ตั้งแต่ 61 ขึ้นไป (Internet-Based) หรือ
  2. คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่่า 5.0 หรือ
  3. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 600 หรือ
  4. คะแนน UTCC BEST ไม่น้อยกว่า 485
   1. ทั้งนี้ ผลการสอบตามที่ระบุข้างต้นมีอายุไม่เกิน 2 ปี
  5. คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานอื่นใดที่สามารถเทียบเท่าหรือทดแทนท 3.1-3.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ยกเว้น
   1. สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติหรือสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ
   2. ได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์ประจำในสถาบันอุมศึกษาอื่นใด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.) แต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจำแล้วภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
 4. ได้รับประกาศนีย์บัตรเนติบัณฑิต หรือใบอนุญาตทนายความ ที่ออกโดยสำนักกฏหมาย
 5. หากมีประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ประสบการณ์ในการสอนระดับมหาวิทยาลัย จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ประกาศแนบ

ช่องทางรับสมัครตำแหน่งนี้

หน้าที่รับผิดชอบ

 • สอนในรายวิชาที่คณะบัญชีมอบหมาย
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีเงื่อนไขให้ยื่นผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังจากปฏิบัติงานครบ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างครั้งแรก และได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
 3. ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้
  1. คะแนนสอบ TOEFL ตั้งแต่ 61 ขึ้นไป (Internet-Based) หรือ
  2. คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่่า 5.0 หรือ
  3. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 600 หรือ
  4. คะแนน UTCC BEST ไม่น้อยกว่า 485
   1. ทั้งนี้ ผลการสอบตามที่ระบุข้างต้นมีอายุไม่เกิน 2 ปี
  5. คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานอื่นใดที่สามารถเทียบเท่าหรือทดแทนท 3.1-3.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ยกเว้น
   1. สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติหรือสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ
   2. ได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์ประจำในสถาบันอุมศึกษาอื่นใด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.) แต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจำแล้วภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
 4. มีผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการบัญชี
 5. หากมีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี หรือประสบการณ์ในการสอนบัญชีในระดับมหาวิทยาลัย หรือมีประกาศนียบัตรทางวิชาชีพทางการบัญชี เช่น ผู้สอบบัญชีอนุญาต(CPA), ผู้ตวรจสอบภายในรับอนุญาต(CIA), นักบัญชีเพื่อการจัดการรับอนุญาต(CMA), ผู้ตวรจสอบระบบสารสนเทศรับอนุญาต(CISA) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ประกาศแนบ

ช่องทางรับสมัครตำแหน่งนี้

หน้าที่รับผิดชอบ

 • สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตภาพยนตร์
 • สามารถใช้เครื่องมือที่เกี่ยวกับการถ่ายทำภาพยนตร์ และตัดต่อเป็นอย่างดี
 • สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์ วันอาทิตย์ และนอกเวลาทำการได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชานิเทศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีเงื่อนไขให้ยื่นผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังจากปฏิบัติงานครบ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างครั้งแรก และได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
 3. ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้
  1. คะแนนสอบ TOEFL ตั้งแต่ 61 ขึ้นไป (Internet-Based) หรือ
  2. คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่่า 5.0 หรือ
  3. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 600 หรือ
  4. คะแนน UTCC BEST ไม่น้อยกว่า 485
   1. ทั้งนี้ ผลการสอบตามที่ระบุข้างต้นมีอายุไม่เกิน 2 ปี
  5. คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานอื่นใดที่สามารถเทียบเท่าหรือทดแทนท 3.1-3.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ยกเว้น
   1. สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติหรือสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ
   2. ได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์ประจำในสถาบันอุมศึกษาอื่นใด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.) แต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจำแล้วภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
 4. หากมีประสบการณ์ทำงานด้านภาพยนตร์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มี Portfolio พร้อมเพื่อพิจารณา

ประกาศแนบ

ช่องทางรับสมัครตำแหน่งนี้

หน้าที่รับผิดชอบ

 • สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกมและอีสปอร์ต
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ(การตลาด) การจัดการอีเว้นท์ ดิจิทัลอาร์ท หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีเงื่อนไขให้ยื่นผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังจากปฏิบัติงานครบ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างครั้งแรก และได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
 2. ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้
  1. คะแนนสอบ TOEFL ตั้งแต่ 61 ขึ้นไป (Internet-Based) หรือ
  2. คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่่า 5.0 หรือ
  3. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 600 หรือ
  4. คะแนน UTCC BEST ไม่น้อยกว่า 485
   1. ทั้งนี้ ผลการสอบตามที่ระบุข้างต้นมีอายุไม่เกิน 2 ปี
  5. คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานอื่นใดที่สามารถเทียบเท่าหรือทดแทนท 3.1-3.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ยกเว้น
   1. สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติหรือสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ
   2. ได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์ประจำในสถาบันอุมศึกษาอื่นใด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.) แต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจำแล้วภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
 3. มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
 4. หากมีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมเกม หรืออุตสาหกรรมแอนิเมชั่น การใช้โปรแกรมต่าง ๆ การได้รับรางวัลจากงานประกวดต่าง ๆ และ/หรือ แระสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ประกาศแนบ

ช่องทางรับสมัครตำแหน่งนี้

หน้าที่รับผิดชอบ

 • สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน ของคณะได้มอบหมาย
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการสอนภาษาจีน จีนศึกษา วรรณคดีจีน การสอนภาษาจีน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน จีนศึกษา วรรณคดีจีน การสอนภาษาจีน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีเงื่อนไขให้ยื่นผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังจากปฏิบัติงานครบ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างครั้งแรก และได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
 3. ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้
  1. คะแนนสอบ TOEFL ตั้งแต่ 61 ขึ้นไป (Internet-Based) หรือ
  2. คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่่า 5.0 หรือ
  3. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 600 หรือ
  4. คะแนน UTCC BEST ไม่น้อยกว่า 485
   1. ทั้งนี้ ผลการสอบตามที่ระบุข้างต้นมีอายุไม่เกิน 2 ปี
  5. คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานอื่นใดที่สามารถเทียบเท่าหรือทดแทนท 3.1-3.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ยกเว้น
   1. สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติหรือสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ
   2. ได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์ประจำในสถาบันอุมศึกษาอื่นใด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.) แต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจำแล้วภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
 4. หากมีประสบการณ์การสอนภาษาจีน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. 外国人可以申请。 (请将简历发送至邮箱。)

ประกาศแนบ

ช่องทางรับสมัครตำแหน่งนี้

หน้าที่รับผิดชอบ

 • สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ของคณะได้มอบหมาย
 • เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจในการทำงาน
 • สุ่มเมและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่มอบหมาย
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการสอนภาษษอังกฤษ ภาษษอังกฤษ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษษและการสื่อสาร ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการสอนภาษษอังกฤษ ภาษษอังกฤษ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษษและการสื่อสาร ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีเงื่อนไขให้ยื่นผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังจากปฏิบัติงานครบ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างครั้งแรก และได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
 3. ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้
  1. คะแนนสอบ TOEFL ตั้งแต่ 61 ขึ้นไป (Internet-Based) หรือ
  2. คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่่า 5.0 หรือ
  3. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 600 หรือ
  4. คะแนน UTCC BEST ไม่น้อยกว่า 485
   1. ทั้งนี้ ผลการสอบตามที่ระบุข้างต้นมีอายุไม่เกิน 2 ปี
  5. คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานอื่นใดที่สามารถเทียบเท่าหรือทดแทนท 3.1-3.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ยกเว้น
   1. สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติหรือสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ
   2. ได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์ประจำในสถาบันอุมศึกษาอื่นใด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.) แต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจำแล้วภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
 4. มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชการ
 5. หากมีประสบการณ์ในการสอนภาษากฤษอย่างน้อย 1 – 2 ปี หรือระดับมหาวิทยาลัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ประกาศแนบ

ช่องทางรับสมัครตำแหน่งนี้

หน้าที่รับผิดชอบ

 • สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องวิศวกรรมการเงิน ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มอบหมายไว้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมการเงิน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีเงื่อนไขให้ยื่นผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังจากปฏิบัติงานครบ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างครั้งแรก และได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
 3. ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้
  1. คะแนนสอบ TOEFL ตั้งแต่ 61 ขึ้นไป (Internet-Based) หรือ
  2. คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่่า 5.0 หรือ
  3. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 600 หรือ
  4. คะแนน UTCC BEST ไม่น้อยกว่า 485
   1. ทั้งนี้ ผลการสอบตามที่ระบุข้างต้นมีอายุไม่เกิน 2 ปี
  5. คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานอื่นใดที่สามารถเทียบเท่าหรือทดแทนท 3.1-3.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ยกเว้น
   1. สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติหรือสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ
   2. ได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์ประจำในสถาบันอุมศึกษาอื่นใด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.) แต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจำแล้วภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
 4. ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
 5. หากมีประสบการณ์ทำวิจัย การสอนในระดับมหาวิทยาลัย หรือทำงานในภาคธุรกิจ การเงินการลงทุน และหากมีใบอุญาตประกอบวิชาชีพทางการเงิน เช่น IC CFA CFP CISA หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ประกาศแนบ

ช่องทางรับสมัครตำแหน่งนี้

หน้าที่รับผิดชอบ

 • สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น การสอนภาษาญี่ปุ่น ญี่ปุ่นศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น การสอนภาษาญี่ปุ่น ญี่ปุ่นศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีเงื่อนไขให้ยื่นผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังจากปฏิบัติงานครบ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างครั้งแรก และได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
 3. ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้
  1. คะแนนสอบ TOEFL ตั้งแต่ 61 ขึ้นไป (Internet-Based) หรือ
  2. คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่่า 5.0 หรือ
  3. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 600 หรือ
  4. คะแนน UTCC BEST ไม่น้อยกว่า 485
   1. ทั้งนี้ ผลการสอบตามที่ระบุข้างต้นมีอายุไม่เกิน 2 ปี
  5. คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานอื่นใดที่สามารถเทียบเท่าหรือทดแทนท 3.1-3.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ยกเว้น
   1. สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติหรือสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ
   2. ได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์ประจำในสถาบันอุมศึกษาอื่นใด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.) แต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจำแล้วภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
 4. หากมีประสบการณ์สอนภาษาญี่ปุ่นในระดับมหาวิทยาลัย จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ประกาศแนบ

ช่องทางรับสมัครตำแหน่งนี้

หลักสูตรที่เปิดรับ

 • การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (3 อัตรา)
 • การตลาด (1 อัตรา)
 • การเงินการลงทุน (1 อัตรา)
 • การจัดการ (1 อัตรา)
 • ธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม (1 อัตรา)
 • การจัดการโลจิสติกส์ (1 อัตรา)
 • การตลาดดิจิทัล (2 อัตรา)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ของคณะบริหารธุรกิจ
 • งานวิจัยทางวิชาการ
 • ผลงานทางวิชาการ
  1. คณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า และไม่มีตำแหน่งวิชาการ ต้องมีผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 1 ชิ้น ในรอบ 3 ปี
  2. คณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ต้องมีผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 3 ชิ้น ในรอบ 5 ปี
  3. หากมีข้อ 1 + 2 จะพิจาณาเป็นพิเศษ
 • งานหลักสูตรสาขาวิชา
 • อาจารย์ที่ปรึกษา
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีเงื่อนไขให้ยื่นผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังจากปฏิบัติงานครบ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างครั้งแรก และได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
 3. ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้
  1. คะแนนสอบ TOEFL ตั้งแต่ 61 ขึ้นไป (Internet-Based) หรือ
  2. คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่่า 5.0 หรือ
  3. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 600 หรือ
  4. คะแนน UTCC BEST ไม่น้อยกว่า 485
   1. ทั้งนี้ ผลการสอบตามที่ระบุข้างต้นมีอายุไม่เกิน 2 ปี
  5. คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานอื่นใดที่สามารถเทียบเท่าหรือทดแทนท 3.1-3.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ยกเว้น
   1. สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติหรือสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ
   2. ได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์ประจำในสถาบันอุมศึกษาอื่นใด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.) แต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจำแล้วภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
 4. มีประสบการณ์ทำวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพทางด้านบริหารธุรกิจ
 5. หากมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย 1 ชิ้น ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ประกาศแนบ

ช่องทางรับสมัครตำแหน่งนี้

หน้าที่รับผิดชอบ

 • สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร อาหารและโภชนาการ การจัดการภัตตาคาร การจัดการโรมแรมและภัตตาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร อาหารและโภชนาการ การจัดการภัตตาคาร การจัดการโรมแรมและภัตตาคาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีเงื่อนไขให้ยื่นผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังจากปฏิบัติงานครบ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างครั้งแรก และได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
 3. ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้
  1. คะแนนสอบ TOEFL ตั้งแต่ 61 ขึ้นไป (Internet-Based) หรือ
  2. คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่่า 5.0 หรือ
  3. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 600 หรือ
  4. คะแนน UTCC BEST ไม่น้อยกว่า 485
   1. ทั้งนี้ ผลการสอบตามที่ระบุข้างต้นมีอายุไม่เกิน 2 ปี
  5. คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานอื่นใดที่สามารถเทียบเท่าหรือทดแทนท 3.1-3.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ยกเว้น
   1. สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติหรือสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ
   2. ได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์ประจำในสถาบันอุมศึกษาอื่นใด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.) แต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจำแล้วภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
 4. หากมีประสบการณ์สอน หรือ ประสบการณ์ในการทำงานภาคธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้อง จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ประกาศแนบ

ช่องทางรับสมัครตำแหน่งนี้

หน้าที่รับผิดชอบ

 • สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องสาขาวิชาการจัดการโรมแรม คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโรงแรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีเงื่อนไขให้ยื่นผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังจากปฏิบัติงานครบ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างครั้งแรก และได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
 3. ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้
  1. คะแนนสอบ TOEFL ตั้งแต่ 61 ขึ้นไป (Internet-Based) หรือ
  2. คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่่า 5.0 หรือ
  3. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 600 หรือ
  4. คะแนน UTCC BEST ไม่น้อยกว่า 485
   1. ทั้งนี้ ผลการสอบตามที่ระบุข้างต้นมีอายุไม่เกิน 2 ปี
  5. คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานอื่นใดที่สามารถเทียบเท่าหรือทดแทนท 3.1-3.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ยกเว้น
   1. สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติหรือสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ
   2. ได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์ประจำในสถาบันอุมศึกษาอื่นใด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.) แต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจำแล้วภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
 4. หากมีประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ประสบการณ์ในการสอนระดับมหาวิทยาลัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ประกาศแนบ

ช่องทางรับสมัครตำแหน่งนี้

หน้าที่รับผิดชอบ

 • สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง คณะการศึกษาปฐมวัย
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านการศึกษษปฐมวัย จิตวิทยาพัฒนาการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการศึกษษปฐมวัย จิตวิทยาพัฒนาการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีเงื่อนไขให้ยื่นผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังจากปฏิบัติงานครบ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างครั้งแรก และได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
 3. ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้
  1. คะแนนสอบ TOEFL ตั้งแต่ 61 ขึ้นไป (Internet-Based) หรือ
  2. คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่่า 5.0 หรือ
  3. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 600 หรือ
  4. คะแนน UTCC BEST ไม่น้อยกว่า 485
   1. ทั้งนี้ ผลการสอบตามที่ระบุข้างต้นมีอายุไม่เกิน 2 ปี
  5. คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานอื่นใดที่สามารถเทียบเท่าหรือทดแทนท 3.1-3.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ยกเว้น
   1. สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติหรือสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ
   2. ได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์ประจำในสถาบันอุมศึกษาอื่นใด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.) แต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจำแล้วภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
 4. หากมีประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ประสบการณ์ในการสอนระดับมหาวิทยาลัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ประกาศแนบ

ช่องทางรับสมัครตำแหน่งนี้

เจ้าหน้าที่ / Officer

หน้าที่รับผิดชอบ

 • รับสมัครนักศึกษาต่างชาติ (นักศึกษา จีน)
 • จัดการเรียนการสอน
 • ดูแลนักศึกษา และอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชาให้เกิดประสิทธิภาพ
 • ดูแลเรื่อง การตลาด Digital Marketing
 • ประสานงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
 • ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา
 • เตรียมข้อมูล และรวบรวมเอกสารหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาจีน
 2. สามารถใช้โปรแกรม MS Office Adobe Photoshop Canva ได้เป็นอย่าดี
 3. สามารถรับแรงกดดันและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในการทำงานได้เป็นอย่างดี
 4. มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องทางด้านภาษาจีน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเป็นทหารแล้ว

ประกาศแนบ

ช่องทางรับสมัครตำแหน่งนี้

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ตรวจสอบและเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฤหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายและกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
 • ประเมินความเลี่ยงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • จัดทำโครงการและข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
 • ตวรจประเมินการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความลอดภัยในการทำงาน
 • ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่มาหวิทยาลัยมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
 3. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ ภายใน 5 ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวง
 4. มีประสบการณ์เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 3 ปี

ประกาศแนบ

ช่องทางรับสมัครตำแหน่งนี้

ช่องทางรับสมัครตำแหน่งนี้

ช่องทางรับสมัครตำแหน่งนี้

หน้าที่รับผิดชอบ

 • พัฒนาระบบ Web Application เพื่อสนับสนุนผู้ใช้/มหาวิทยาลัย
 • วิเคราะห์ประเมินความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำแผนการพัฒนา Web Application ที่ได้รับมอบหมาย
 • ควบคุมงานพัฒนาที่รับมอบหมาบให้เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ และเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด และมีคุณภาพ
 • พัฒนาและปรับปรุงเว็บ Web Application ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุง Web Application
 • แก้ไขปัญหาของ Web Application ที่พบระหว่างการใช้งาน
 • ควบคุม สื่อสาร ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสานงานกับกลุ่มโปรแกรมเมอร์ และทีมที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา Web Application

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Programmer 2 ปี ขึ้นไป
 3. มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา เว็บแอปพลิเคชั่น และการคิดวิเคราะห์ Algorithm ของงาน
 4. มีความรู้ความเข้าใจ PHP, JavaScript, HTML5, Json, AJAX, jQuery
 5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Database Management และ SQL Query
 6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชื่อมโยง Web Service / API / XML
 7. หากมีความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาโปรแกรมเชิง MVC / OOP บน Framework จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. หากมีความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาบนแพลตฟอร์ม Node.js หรือ Vue.js จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. หากมีความรู้ความเข้าใจ UI / UX / Responsive Web และ CSS Design จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 10. สามารถควบคุม สื่อสาร ถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสานงานกับทีมงานพัฒนาโปรแกรมเพื่อพัฒนางานได้

ช่องทางรับสมัครตำแหน่งนี้

ช่องทางรับสมัครตำแหน่งนี้

ช่องทางรับสมัครตำแหน่งนี้

ช่องทางรับสมัครตำแหน่งนี้

ช่องทางรับสมัครตำแหน่งนี้

ช่องทางรับสมัครตำแหน่งนี้

ช่องทางรับสมัครตำแหน่งนี้

ช่องทางรับสมัครตำแหน่งนี้

ช่องทางรับสมัครตำแหน่งนี้

ช่องทางรับสมัครตำแหน่งนี้

ช่องทางรับสมัครตำแหน่งนี้

ช่องทางรับสมัครตำแหน่งนี้

ช่องทางรับสมัครตำแหน่งนี้

ช่องทางรับสมัครตำแหน่งนี้

หน้าที่รับผิดชอบ

 • งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณและความต้องการงบประมาณของมหาวิทยาลัย
 • งานรวบรวมความต้องการงบประมาณโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของหน่วยงานต่างๆ
 • งานจัดทำข้อมูลเอกสารการรับ – จ่าย
 • งานตรวจสอบเอกสารการรับ – จ่าย
 • การวิเคราะห์งบประมาณ การปิดงบประมาณ
 • งานจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การตอบคำถามและคำชี้แจง แนะนำเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่างๆ ให้กับหน่วยงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี, สาขาวิชาการเงิน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านการจัดทำบัญชี
 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โรงแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี
 4. มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
 5. มีความรู้การทำ Pivot Table, Vlookup
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน มีทักษะในการประสานงาน และมีจิตใจรักงานบริการ (Service Mind)
 7. มีความสามารถในการโปรแกรม SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. กรณีที่มีประสบการณ์ตรง จะได้รับการพิจารณาค่าประสบการณ์ตามเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัย
 9. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเป็นทหารแล้ว

ช่องทางรับสมัครตำแหน่งนี้

ช่องทางรับสมัครตำแหน่งนี้

ช่องทางรับสมัครตำแหน่งนี้

ช่องทางรับสมัครตำแหน่งนี้

ช่องทางรับสมัครตำแหน่งนี้

ช่องทางรับสมัครตำแหน่งนี้

ช่องทางรับสมัครตำแหน่งนี้

ติดต่อเรา

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วัน-เวลาทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 17:00

126/1 อาคาร 10 ชั้น 5 ถนน วิภาวดิ-รังสิต ดินแดน กรุงเทพมหานคร 10400

[email protected]

02-697-6031