บุคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอร์

นางสาวมาเรียม  โตลอย

ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์

แผนกบริการคอมพิวเตอร์

นายคมสันต์ อ้นวิมล

หัวหน้าแผนกบริการคอมพิวเตอร์

นายวรุตม์ ลิ้มอิ่ม

เจ้าหน้าที่แผนกบริการคอมพิวเตอร์ (Lab)

นายจักรรัฐ ดิษยบุตร

เจ้าหน้าที่แผนกบริการคอมพิวเตอร์ (Lab)

นายสมชาย เต่อเอม

เจ้าหน้าที่แผนกบริการคอมพิวเตอร์

นางพรพรรณ ถาวรวิริยกุล

เจ้าหน้าที่แผนกบริการคอมพิวเตอร์

นายสิทธิชัย ศิริยา

เจ้าหน้าที่แผนกบริการคอมพิวเตอร์

นายกิตติคุณ จักรกรด

เจ้าหน้าที่แผนกบริการคอมพิวเตอร์

แผนกระบบเครือข่าย

นายกิตติ เปรมพรวิพุธ

หัวหน้าแผนกระบบเครือข่าย

นายเกรียงศักดิ์ เปรมพรวิพุธ

เจ้าหน้าที่แผนกระบบเครือข่าย

นายมโน จงรักษ์

เจ้าหน้าที่แผนกระบบเครือข่าย

แผนกพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ

นางณฤมล สุวรรณประเสริฐ

รักษาการหัวหน้าแผนกพัฒนาเว็บไซต์และ
ระบบสารสนเทศ

นางพิกุล สินรัตน์

เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ

นางสาวกิติภาภรณ์ อรุณศิริวัฒน์

เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ

นางสาวสุรนาท สร้อยจู

เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ

นายคมสันต์ เอี่ยมทะนัง

เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ

แผนกธุรการ

นางสาวณัฐพร เหมือนทับ

เจ้าหน้าที่ธุรการ