Our Team

บุคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอร์

นางสาวมาเรียม  โตลอย

ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์

แผนกบริการคอมพิวเตอร์

นายคมสันต์ อ้นวิมล

หัวหน้าแผนกบริการคอมพิวเตอร์

นายวรุตม์ ลิ้มอิ่ม

เจ้าหน้าที่แผนกบริการคอมพิวเตอร์ (Lab)

นายจักรรัฐ ดิษยบุตร

เจ้าหน้าที่แผนกบริการคอมพิวเตอร์ (Lab)

นายสมชาย เต่อเอม

เจ้าหน้าที่แผนกบริการคอมพิวเตอร์

นางพรพรรณ ถาวรวิริยกุล

เจ้าหน้าที่แผนกบริการคอมพิวเตอร์

นายสิทธิชัย ศิริยา

เจ้าหน้าที่แผนกบริการคอมพิวเตอร์

นายกิตติคุณ จักรกรด

เจ้าหน้าที่แผนกบริการคอมพิวเตอร์

แผนกระบบเครือข่าย

นายกิตติ เปรมพรวิพุธ

หัวหน้าแผนกระบบเครือข่าย

นายเกรียงศักดิ์ เปรมพรวิพุธ

เจ้าหน้าที่แผนกระบบเครือข่าย

นายมโน จงรักษ์

เจ้าหน้าที่แผนกระบบเครือข่าย

แผนกพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ

นางณฤมล สุวรรณประเสริฐ

รักษาการหัวหน้าแผนกพัฒนาเว็บไซต์และ
ระบบสารสนเทศ

นางพิกุล สินรัตน์

เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ

นางสาวกิติภาภรณ์ อรุณศิริวัฒน์

เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ

นางสาวสุรนาท สร้อยจู

เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ

นายคมสันต์ เอี่ยมทะนัง

เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ

นางสาวอัญวีณ์ สวาสดิ์โรจน์

เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ

นายกรกฎ เฝ้าทรัพย์

เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ

นายณัฐวุฒิ จิตรขุนทด

เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ

นางสาวปิยดา ปิยทวีสุข

เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ

System Administrator

แผนกธุรการ​

นายเสกสรรค์  อินทร์ประสิทธิ์

System Administrator

นางสาวณัฐพร เหมือนทับ

เจ้าหน้าที่ธุรการ