บุคลากร

Filter
Display # 
Name Position Phone
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชีพ งามเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 0-2697-6900
อาจารย์นพดล ยุทธสุขประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 02-697-6931
อาจารย์สุวโรจน์ อัครวุฒิพรภัทร์ หัวหน้ากองการกีฬา 0-2697-6930
นายไพศาล ศรีต่ายขำ อาจารย์ที่ปรึกษา 0-2697-6931
นางสาวสุดารัตน์ สีทองวัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา 0-2697-6931
นายนพพล พัฒนพูสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา 0-2697-6931
นายปพนธีร์ โสภา อาจารย์ที่ปรึกษา 02-697-6931
นายจุฑาวัฒน์ กำลังทวี อาจารย์ที่ปรึกษา 0-2697-6931