Trian Joomla

ประวัติความเป็นมา

กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดตั้งหน่วยงานและให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 โดยเป็นส่วนหนึ่งของกองสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานกิจการนักศึกษา ตั้งอยู่ที่ อาคาร 1 ชั้น 1 

- ปี พ.ศ. 2532 ได้ย้ายสถานที่ทำการมาอยู่ที่ อาคาร 6 ชั้น 2 มีห้องให้คำปรึกษาโดยเฉพาะ 

- ปี พ.ศ. 2534 กองบริการแนะแนวและจัดหางาน ได้ย้ายมาสังกัดฝ่ายกิจการนักศึกษา

- ปี พ.ศ. 2538 ย้ายที่ทำการมาที่ อาคาร 7 ชั้น 1 

- ปี พ.ศ. 2542 มีจิตแพทย์ให้การปรึกษาประจำทุกวันพฤหัสบดี เวลา 16.30-19.00 น. 

- ปี พ.ศ. 2543 มีการเปลี่ยนชื่อกองบริการแนะแนวและจัดหางาน เป็น กองบริการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และได้เปลี่ยนชื่อกองฯ กลับไปใช้ชื่อเดิม คือ กองบริการแนะแนวและจัดหางาน ในปี พ.ศ. 2545   

- ปี พ.ศ. 2548 ได้ขยายงานบริการให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ   ได้ขยายห้องเพิ่ม 1 ห้อง

- ปี พ.ศ. 2550 มีการเปลี่ยนชื่อกองบริการแนะแนวและจัดหางาน เป็นกองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้รับการโอนภาระงานด้านประสานกับศิษย์เก่ามารวมไว้

- ปัจจุบันปี พ.ศ. 2559 กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สังกัดฝ่ายกิจการนักศึกษา ย้ายที่ทำการมาที่ อาคาร 7 ชั้น 6 และมีบุคลากรจำนวน 6 คน ดังรายระเอียดตามแผนผังโครงสร้างหน่วยงาน