Trian Joomla

ประวัติความเป็นมา

กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

 

ที่ตั้ง     อาคาร 7 ชั้น 6

 

ประวัติความเป็นมา

          กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดตั้งหน่วยงานและให้บริการตั้งแต่ปี พ.. 2527 โดยเป็นส่วนหนึ่งของกองสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานกิจการนักศึกษา (ต่อมาคือ กองกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา และปัจจุบัน คือ กองสวัสดิการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา) ตั้งอยู่ที่อาคาร 1 ชั้น 1 ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 ได้ตั้งเป็นกองบริการแนะแนวและจัดหางาน สำนักงานกิจการนักศึกษา โดยมีภารกิจหลักคือ การจัดปัจฉิมนิเทศ ประชาสัมพันธ์ข่าวงาน จัดส่งนักศึกษาฝึกงาน ติดต่อประสานงานกับบริษัทต่างๆ เกี่ยวกับการจัดหางาน โดยยังไม่มีนักแนะแนวประจำกองฯ มีเฉพาะเจ้าหน้าที่ธุรการประจำกองฯ มีงานให้คำปรึกษาเฉพาะในวันเสาร์ เวลา 10.00 -12.00. โดยนักจิตวิทยาจากกรมสุขภาพจิตมาให้บริการ และใช้ห้องพยาบาลเป็นสถานที่ให้บริการ

          ปี พ.ศ. 2532 ย้ายสถานที่ทำการมาอยู่ที่อาคาร 6 ชั้น 2 และมีห้องสำหรับการให้คำปรึกษาโดยเฉพาะ   ซึ่งใช้เป็นห้องสมุดอาชีพด้วย มีอาจารย์ผู้สอนทางด้านจิตวิทยาเข้ามาช่วยให้คำปรึกษา ในช่วงวันจันทร์ – ศุกร์ โดยจัดช่วงเวลาที่ว่างจากการสอน มีงานจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตลาดนัดแรงงาน

ปี พ.ศ. 2534 กองบริการแนะแนวและจัดหางานได้ย้ายมาสังกัดฝ่ายกิจการนักศึกษา

          ปี พ.ศ. 2538 กองบริการแนะแนวและจัดหางานได้ขยายงานมากขึ้น และย้ายที่ทำการมาอยู่ที่อาคาร 7 ชั้น 1 มีงานด้านตลาดนัดแรงงาน โครงการแนะแนวศึกษาต่อ จัดส่งข่าวงานทางไปรษณีย์ให้กับนักศึกษาที่เป็นสมาชิก จัดทำจุลสารแนะแนว จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และรับนักแนะแนวระดับ 5 ทางด้านการให้การปรึกษาโดยตรง มีการพัฒนางานด้านแบทดสอบทางจิตวิทยาเพิ่มขึ้น ทำให้กองบริการแนะแนวและจัดหางานได้ให้บริการครบทุกด้านของงานแนะแนว

          ปี พ.ศ. 2542 จัดให้มีจิตแพทย์มาประจำทุกวันพฤหัสบดี เวลา 16.30 – 19.00 น. และมีนักแนะแนวจำนวน 3 คน

          ปี พ.ศ. 2543 เปลี่ยนชื่อกองบริการแนะแนวและจัดหางานเป็น กองบริการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

          ปี พ.ศ. 2545 เปลี่ยนชื่อกองฯ กลับไปใช้ชื่อเดิม คือ กองบริการแนะแนวและจัดหางาน

ปี พ.ศ. 2550 มีการเปลี่ยนชื่อกองบริการแนะแนวและจัดหางาน เป็นกองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้รับการโอนภาระงานด้านประสานกับศิษย์เก่ามารวมไว้ พร้อมทั้งโอนย้ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและธุรกิจ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มาเป็นเจ้าหน้าที่ประจำกองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 1 คน ช่วงกลางปีการศึกษา 2550 โดยมีบุคลากร 8 คน ได้แก่ หัวหน้ากองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นักแนะแนวให้การปรึกษา 3 คน นักแนะแนวอาชีพ 2 คน เจ้าหน้าที่ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 1 คน และเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน

ปี พ.ศ. 2558 กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ย้ายที่ทำการจากอาคาร 7 ชั้น 1 เป็นอาคาร 7 ชั้น 6 ห้อง 7605 มีภาระงานหลัก 4 ด้าน คือ ด้านสุขภาพจิต ด้านบริการแบบทดสอบทางจิตวิทยา ด้านการจัดหางาน ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีบุคลากรทั้งหมด 6 ตำแหน่ง ดังนี้ รักษาการหัวหน้ากองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นักแนะแนวให้การปรึกษา 2 คน นักแนะแนวอาชีพ 1 คน เจ้าหน้าที่ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 1 คน และเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน

ปี พ.ศ. 2560 เดือนกุมภาพันธ์ กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้รับการโอนย้าย ตำแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษางานวินัยนักศึกษา จากกองกิจกรรมนักศึกษามาช่วยงาน 1 คน