Trian Joomla

Facebook-logo-1817834

j0439239ข่าวประชาสัมพันธ์ QA

- โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง กิจกรรมการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนวัดอุทัยธาราม new

- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมประกันคุณภาพการศึกษา  อาคาร 10 ชั้น 5 

- ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  อาคาร 10 ชั้น 6 

- ประชุมคณะกรรมการ QS World University Ranking ครั้งที่ 1/2562 วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมประกันคุณภาพการศึกษา อาคาร 10 ชั้น 5 

 

 j0439239จดหมายข่าว QA

newletter January 2019 01

จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 new

 newletter November 2018 01

จดหมายข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 

 newletter April May 20181

จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2561 

 newletter March 2018 1

จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม 2561 

newletter Jan 2018 1

จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2561 

 newletter Dec 2017 01
จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม 2560 

newletter May 2017 01

จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2560 

 newletter April 2017 01

 จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน 2560

 newletter Mar 2017 1

จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม 2560

Newletter Feb 2017 1

จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

 newletter Jan 2017 1

จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2560

 cover DEC 2559

 จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม 2559


  banner activity 

 IQA 1 2562 Activity

SSOT 1 2562 Activity

 QS 1 2562 Activity

 

 ชมภาพกิจกรรม UTCC-QA ปี พ.ศ.2561 

ชมภาพกิจกรรม UTCC-QA ปี พ.ศ.2560