Trian Joomla

Facebook-logo-1817834

j0439239ข่าวประชาสัมพันธ์ QA

โครงการ "บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560”  new

- โครงการสัมมนาวิชาการ “แนวทางการบริหารการศึกษาในยุค Education Thailand 4.0”  new

โครงการบริการวิชาการ “ภูมิปัญญาไทย ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ประจำปีการศึกษา 2560 วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561

- โครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 1.กิจกรรมพัฒนานักเรียนด้านภาษาอังกฤษ 2. กิจกรรมอบรมการผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนสามเสนนอก วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

- โครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 1.กิจกรรมพัฒนานักเรียนด้านภาษาอังกฤษ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 และ 1, 7 มิถุนายน 2561  2. กิจกรรมอบรมการผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนวัดสังเวช วันที่ 11 พฤษภาคม 2561  

- โครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง กิจกรรมพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการสอน (STEM) 2. กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โรงเรียนวัดอุทัยธาราม วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561 

- โครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง กิจกรรมอบรมการผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนวัดชนะสงคราม วันที่ 4-5 เมษายน 2561

- โครงการอบรม “บทบาทของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

   และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร” วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 

ประชุมคณะกรรมการ QS World University Ranking ครั้งที่ 1/2561 วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2560 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "บทบาทของหัวหน้าหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรในการบริหารงานหลักสูตร

   ตามแนวทางการประกันคุณภาพภายในหลักสูตร"  วันที่ 19-20 ธันวาคม 2560  

- ประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559  วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 

- โครงการบรรยายพิเศษ “บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2560 

- โครงการทบทวนความรู้และทักษะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ/สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 

โครงการศึกษาดูงาน การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามแนวทาง EdPEx วันที่ 12-14 มิถุนายน 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (SAR-TQF7) ระหว่างวันที่ 10-11 ม.ค. 2560 >>> คลิ๊ก... 

 j0439239จดหมายข่าว QA

 newletter April May 20181

จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2561 new

 newletter March 2018 1

จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม 2561 

newletter Jan 2018 1

จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2561 

 newletter Dec 2017 01
จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม 2560 

newletter May 2017 01

จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2560 

 newletter April 2017 01

 จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน 2560

 newletter Mar 2017 1

จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม 2560

Newletter Feb 2017 1

จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

 newletter Jan 2017 1

จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2560

 cover DEC 2559

 จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม 2559


  banner activity 

QA 23 May 2018r

Teacher IT samsean

Teacher IT watsangwate

Teacher STEM 2561

Teacher 9 may 2018

Traning Photoshop

QA 1 2561

KM 1 2561

QS1 2561

 ชมภาพกิจกรรม UTCC-QA ปี พ.ศ.2560

click-here-button