นายตะวัน สงคะกุล นักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติ จากการเข้าร่วมประกวดแผนสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2562
นักศึกษาสหกิจศึกษา ม.หอการค้าไทย คว้ารางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ
การประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ