นักศึกษาสหกิจศึกษา ม.หอการค้าไทย คว้ารางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ
การประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ