คู่มือสหกิจศึกษา ภาคต้น 2561
กำหนดการการอบรมการจัดบอร์ดนิทรรศการสหกิจศึกษา และฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการจัดสัมมนาสหกิจศึกษา 2/2560
ปฎิทินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2560
กำหนดวัน-เวลา (แยกตามคณะวิชา) 2-2560