ปฏิทินการปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2565
นิเทศงานสหกิจศึกษา ณ สนามบินดอนเมือง ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
นายตะวัน สงคะกุล นักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติ จากการเข้าร่วมประกวดแผนสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2562
นักศึกษาสหกิจศึกษา ม.หอการค้าไทย คว้ารางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ