ปฏิทินการปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2564
ปฏิทินการปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2564
นิเทศงานสหกิจศึกษา ณ สนามบินดอนเมือง ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
นายตะวัน สงคะกุล นักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติ จากการเข้าร่วมประกวดแผนสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2562