กำหนดการการอบรมการจัดบอร์ดนิทรรศการสหกิจศึกษา และฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการจัดสัมมนาสหกิจศึกษา 2/2560
ปฎิทินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2560
กำหนดวัน-เวลา (แยกตามคณะวิชา) 2-2560
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน