วันที่ปัจจุบัน  วันที่มีกิจกรรม
รายชื่อกิจกรรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด
นักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 เข้าร่วมงานสัมมนาสหกิจศึกษาทุกคน 15 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561
นักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 เข้าร่วมอบรมเรื่องการจัดบอร์ดนิทรรศการ 12 ธันวาคม 2560 22 ธันวาคม 2560
นักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 รายงานตัวต่อโครงการสหกิจศึกษา 4 ธันวาคม 2560 8 ธันวาคม 2560
นักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้พนักงานที่ปรึกษา 20 พฤศจิกายน 2560 1 ธันวาคม 2560
นักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษษ2560 กรอกแบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน (CO-OP-S04) 4 กันยายน 2560 8 กันยายน 2560
นักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 กรอกแบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (CO-OP-S03) 28 สิงหาคม 2560 1 กันยายน 2560
นักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 กรอกแบบรายงานตัว (CO-OP-S02) 15 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560
นักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา2560 รายงานตัวต่อสถานประกอบการ 15 สิงหาคม 2560 1 ธันวาคม 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 10 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560