วันที่ปัจจุบัน  วันที่มีกิจกรรม
รายชื่อกิจกรรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด
นักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 เข้าร่วมงานสัมมนาสหกิจศึกษาทุกคน 15 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561