ขั้นตอนการเข้าระบบทบทวนความรู้ก่อนสอบ (Exit Exam)
แบบประเมินการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
กำหนดการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา 2/2559
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโครงการสหกิจศึกษา 2/2559