แบบประเมินการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
กำหนดการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา 2/2559
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโครงการสหกิจศึกษา 2/2559
ปฎิทินกิจกรรมโครงการสหกิจศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559