เกี่ยวกับสหกิจศึกษา    ››   บุคลากร

     นางจุฑาพัทธ์ จันทร์แดง
     หัวหน้ากองวิชาการ
     
     
     นางสาวศศิธร สุขประเสริฐ
     นักวิชาการ
     โทรศัพท์ : 02-697-6339
     
     นายวัลลภ อิ่มสุวรรรณ
     นักวิชาการ
     โทรศัพท์ : 02-697-6338
     
     นางสาวอรวรรณ สุดสาลี
     เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา
     โทรศัพท์ : 02-697-6338
     
     นางสาวสุภาณี อยู่สมบูรณ์
     เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา
     โทรศัพท์ : 02-697-6339
     
     นางสาววริศรา ตั้งกิจลดาวัลย์
     เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา
     โทรศัพท์ : 02-697-6338