Trian Joomla

อื่นๆ

ลำดับที่

รายการเอกสาร

ดาวน์โหลด

1

รวม กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศและมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ 2547-2551

47Rk2lM

2

รวม กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศและมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ มกราคม 2552-มีนาคม 2554 47Rk2lM

3

รวม กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศและมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ เมษายน 2554-กรกฎาคม 2556 47Rk2lM

4

รวม กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศและมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ สิงหาคม 2556-กรกฎาคม 2560

47Rk2lM

 

การประชุมชี้แจง

โดยสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

-โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่" วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562

ลำดับที่

รายการเอกสาร

ดาวน์โหลด

1

โครงการและกำหนดการ 

download now

2

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561 download now

3

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 download now 

4

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2561 

download now 

5

รายงานผลการประเมินตนเองระดับสถาบัน(ปรับเมื่อ 22.4.62) download now 

6

มาตรฐานการอุดมศึกษา และขั้นตอนสู่การปฏิบัติ -ศ.ดร. กิตติชัย วัฒนานิกร download now 

7

ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรสู่การพัฒนาผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของของการศึกษา -ศ.ดร. สุวิมล ว่องวาณิช download now 

 8 

ระบบประกันคุณภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม -ศ.สุรศักดิ์ download now 

9

การบริหารระบบประกันคุณภาพด้านการบริการวิชาการ -ดร.วราภรณ์ สีหนาท download now

10

มาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม - ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ download now

11

ระบบประกันคุณภาพ การบริหารจัดการ - ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ download now

12

การรายงานผลการประเมินตนเองเพื่อนำสู่การพัฒนา download now