UTCC - QA

Facebook-logo-1817834

ข่าวประชาสัมพันธ์ QA

 

  • กำหนดการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 

 

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

17 – 30 มิถุนายน 2566

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / ผู้อำนวยการหลักสูตรกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2565 ในระบบ e-SAR เพื่อใช้ในการตรวจซ้อมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

1 - 15 กรกฎาคม 2566

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถาบันตรวจซ้อมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะ

16 กรกฎาคม 2566 - 7 สิงหาคม 2566

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / ผู้อำนวยการหลักสูตรปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานในระบบ e-SAR เพื่อใช้สำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ตรวจจริง)

8 - 15 สิงหาคม 2566

กองประกันคุณภาพฯ จัดทำเล่ม SAR (มคอ.7) ระดับหลักสูตรให้คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

16 สิงหาคม – 15 กันยายน 2566

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

 

  • กำหนดการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชาและหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ปีการศึกษา 2565 

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

28 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / ผู้อำนวยการหลักสูตร / ประธาน SAR ระดับคณะ /ผู้บริหารและหน่วยงานมหาวิทยาลัยส่งข้อมูลผลการดำเนินงาน Improvement Plan (รอบ 6 เดือน) ทุกระดับมาที่หน่วยงานกองประกันคุณภาพการศึกษา

24 พฤษภาคม 2566

การจัดการความรู้ (KM) ของหน่วยงานและสถาบันที่มานำเสนอผลงาน (KM มานำเสนอผลงาน าบันDAY)

31 กรกฎาคม 2566

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / ผู้อำนวยการหลักสูตร / ประธาน SAR ระดับคณะ /หน่วยงานเทียบเท่าคณะ ส่งข้อมูลผลการดำเนินงาน Improvement Plan (รอบ 12 เดือน) ทุกระดับมาที่หน่วยงานกองประกันคุณภาพการศึกษา

1 – 14 กันยายน 2566

คณะวิชา / หน่วยงานเทียบเท่าคณะกรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน ในระบบ  e-SAR เพื่อใช้ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ / หน่วยงานเทียบเท่าคณะ

15 กันยายน 2566

กองประกันคุณภาพการศึกษาส่งตารางคะแนนผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรให้กับคณะ

16 – 30 กันยายน 2566

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ / หน่วยงานเทียบเท่าคณะ

 

 

  banner activity

 

 

  • การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 

       วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านระบบ Webex Meeting

  

  • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การพัฒนาเทคนิคการสอนแบบ DISCO" ประจำปีการศึกษา 2565 

       วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านระบบ Webex Meeting

 

  • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "UTCC - KM DAY" ประจำปีการศึกษา 2565 

       ภายในเดือน พฤษภาคม 2566 ผ่านระบบ Webex Meeting

 

  • การจัดอบรม "บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2565

                ภายในเดือน มิถุนายน 2566 ผ่านระบบ Webex Meeting