UTCC - QA

บริหารจัดการ

ลำดับที่

รายการเอกสาร

ดาวน์โหลด

1

กฏกระทรวง กำหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549

47Rk2lM

2

กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549

47Rk2lM

3

กฎกระทรวง กำหนดลักษณะและเนื้อที่ที่ดิน ที่จะใช้เป็นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549

47Rk2lM

4

กฏกระทรวง ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2559

47Rk2lM

5

กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2552

47Rk2lM

6

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตราฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554

47Rk2lM

7

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับ สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550

47Rk2lM

8

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการพิจารณาคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ พ.ศ. 2549

47Rk2lM
9

แนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อให้สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทาง สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ

47Rk2lM
10

ความรับผิดชอบทางกฎหมายที่จะเกิดขึ้นจากการโฆษณาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่เกินความจริงหรือ การโฆษณาเป็นเท็จ

47Rk2lM 
11

การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา

47Rk2lM 
12

แนวปฏิบัติในการรับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา

47Rk2lM 
13

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาในต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2559

47Rk2lM 
14

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของสถาบันอุดมศึกษา

47Rk2lM 
15

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555

47Rk2lM 
16

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกใบอนุญาต ให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551

47Rk2lM 
17

แนวทางการโอนใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

47Rk2lM 
18

หลักเกณฑ์และวิธีการรวมกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

47Rk2lM 
19

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การรับหรือการเข้าสมทบของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกับ..ฯ พ.ศ. 2551

47Rk2lM 
20

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำรายงานประจำปีประเภทต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

47Rk2lM 
21

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำบัญชี และรายงานงบการเงินประจำปี ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2547

47Rk2lM 
22

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรายได้จากการบริจาค และการบันทึกบัญชี ตามแผนการใช้จ่ายเงินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2547

47Rk2lM 
23

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การรับความช่วยเหลือและการทำนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2547

47Rk2lM 
24

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการโฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นแล้วจากข้อความโฆษณาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 2547

47Rk2lM 
25

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าปรับสำหรับบรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546

47Rk2lM 
26

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติต่อนิสิตนักศึกษา

47Rk2lM 
27

ระเบียบคณะกรรมการการอุดม ศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556

47Rk2lM 
28 ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดทำรายงานประจำปีประเภทต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 47Rk2lM 
29 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำบัญชี และรายงานงบการเงินประจำปีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 47Rk2lM 
30 ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือการขอรับใบอนุญาติจัดตั้งสถาบันอุมดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558 47Rk2lM 
31 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือการขออนุญาตเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558 47Rk2lM 
32 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 47Rk2lM 
33 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2552 47Rk2lM 
34 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552 47Rk2lM 
35 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ 47Rk2lM 
36 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจไปสอนพิเศษ ในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน 47Rk2lM 
37 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2554 47Rk2lM 
38 ประกาศคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2554 47Rk2lM 
39 ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 47Rk2lM 
40 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 47Rk2lM 
41 กรอบแผนอุมดศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 47Rk2lM 
42 Power Point ประกอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว (ฉบับสมบูรณ์) 47Rk2lM 
43 ประกาศข้อมูลสถานภาพปัจจุบันของหลักสูตร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 47Rk2lM 
44 มติคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ประกาศรายชื่อหลักสูตรที่ไม่ดำเนินการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ 47Rk2lM 
45 แบบคำขอการจัดการศึกษาทางไกล เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยสถาบันวิทยาลัย 47Rk2lM 
46 แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 47Rk2lM 
47 การดำเนินงานการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ 47Rk2lM 
48 จำกัดความของผลงานวิชาการ 47Rk2lM