UTCC - QA

ประวัติ

มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามภารกิจที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งหวังที่จะให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยได้มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 โดยมีการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

26 มิถุนายน 2544         แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

19 กรกฎาคม 2544       แต่งตั้งคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา

27 กุมภาพันธ์ 2545      ประกาศนโยบาย และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

1 ตุลาคม 2545             จัดตั้งหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา และเริ่มดำเนินงาน

17 สิงหาคม 2550         ได้ยกระดับจาก “งานประกันคุณภาพการศึกษา” เป็น “กองประกันคุณภาพการศึกษา” โดยสังกัดฝ่ายวางแผนและพัฒนา

 จากการจัดตั้งหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในทุกระดับ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545

ถึงปัจจุบัน ในปีการศึกษา 2549 งานประกันคุณภาพการศึกษาได้รับการตรวจประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา รอบที่ 2 รวมทั้งได้รับนโยบายจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการขอรับรองตราสัญลักษณ์ Q-MARK ภาคการค้าและบริการ ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพจากคณะกรรมการร่วม 3 สถาบัน คือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และในปีการศึกษา 2550 กองประกันคุณภาพการศึกษาได้ขอตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองตราสัญลักษณ์ Q-MARK ซึ่งคณะกรรมการ 

บริหารโครงการตราสัญลักษณ์ Q-MARK มีมติอนุญาตให้มหาวิทยาลัยฯใช้ตราสัญลักษณ์ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2551 – วันที่ 20 มีนาคม 2553