UTCC - QA

มาตรฐานอุดมศึกษา

ลำดับที่

รายการเอกสาร

ดาวน์โหลด

1

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561

47Rk2lM

2

ประกาศคณกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2561

47Rk2lM