UTCC - QA

นโยบายและโครงสร้างการบริหาร

QA structure

กองประกันคุณภาพการศึกษาได้นำนโยบายในการบริหารจัดการของฝ่ายวางแผนและพัฒนามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด กองประกันคุณภาพการศึกษาจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการของกองประกันคุณภาพการศึกษา ดังต่อไปนี้

  1. กำหนดให้มีการชี้แจ้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร
  2. ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนา เพิ่มพูนความรู้และนำนวัตกรรมใหม่เข้ามาใช้ในการทำงานของตน
  3. กำหนดให้มีการประชุมภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อมอบหมายงาน/ติดตามงาน/สรุปผลการดำเนินงาน/สื่อสารนโยบายจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยสู่ผู้ปฏิบัติงาน
  4. กำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุก 15 วัน
  5. กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  6. กำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหน่วยงาน เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  7. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส อย่างชัดเจนและต้องจัดให้มีการรายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส ของบุคลากรในหน่วยงานทุก 2 เดือน