UTCC - QA

บุคลากร

ลำดับที่

รายการเอกสาร

ดาวน์โหลด

1

กฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธาน กรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2546

47Rk2lM

2

กฎกระทรวง ว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ปฏิบัติงาน ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549

47Rk2lM 

3

ประกาศ ก.พ.อ. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่ง ศาสตราจารย์

47Rk2lM 

4

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์

47Rk2lM 

5

แนวปฏิบัติจำนวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ เรื่องการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

47Rk2lM 

6

แนวปฏิบัติการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

47Rk2lM 

7

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547

47Rk2lM 

8

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การประชุมของคณะกรรมการอื่นหรือคณะอนุกรรมการ ที่ตั้งโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

47Rk2lM 

9

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดทำทะเบียนคณาจารย์และผู้ช่วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา..ฯ พ.ศ. 2547

47Rk2lM

10

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การกำหนดมาตรฐานในการแต่งตั้งคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2547

47Rk2lM

11

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550

47Rk2lM

12

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 47Rk2lM

13

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556 47Rk2lM

14

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การกำหนด คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา ของคณะกรรมการพิจารณา ตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2547 47Rk2lM

15

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง วิธีการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการฯ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ก่อนนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พ.ศ. 2551 47Rk2lM

16

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 47Rk2lM

17

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 47Rk2lM

18

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 47Rk2lM

19

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการถอดถอนคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 47Rk2lM

20

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2561 47Rk2lM

21

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 47Rk2lM

22

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 47Rk2lM