UTCC - QA

ประกันคุณภาพการศึกษา

ลำดับที่

รายการเอกสาร

ดาวน์โหลด

1

กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

47Rk2lM

2

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพ การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552

47Rk2lM