อัตลักษณ์กอง

ปรัชญา : ผู้มีปัญญาพึงศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรม

 

ปณิธาน : มุ่งสืบสานภูมิปัญญาความเป็นไทย  เพื่อสร้างความภูมิใจในทุกผู้
            มุ่งพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้         ให้เข้าใจความเป็นอยู่ของผู้คน
            มุ่งค้นคว้าข้อมูลทันสมัย             เพื่อเผยแพร่เร็วไวไม่สับสน
            มุ่งให้คนรู้ค่าราคาคน                ดำรงตนสมชั้นบัณฑิตไทย


วิสัยทัศน์เป็นศูนย์ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย มุ่งพัฒนากลยุทธ์ในการเสริมสร้างกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา


พันธกิจ : ๑ ส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมให้เป็นรากฐานการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตอุดมคติมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
            ๒. เสริมสร้างการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยและเผยแพร่สารสนเทศเพื่อสร้างความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทยและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอุดมคติมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
            ๓. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนร่วมกับวัดและผู้นำชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ
            ๔. พัฒนาและจัดระบบฐานข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อการสืบค้น
            ๕. ศึกษารวบรวมผลงานวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรม
            ๖. ศึกษารวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลประวัติมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยร รวมทั้ง
ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่มีผลต่อการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

 

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการทำนุบำรุง ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทุกแขนงให้แก่
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทางวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
                  ๒. เพื่อส่งเสริม สร้างสรรค์ และสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงามไว้
เป็นมรดกของชาติ
                  ๓. เพื่อสร้างกระแสสำนึกให้บุคคลทั่วไปเกิดความซาบซึ้ง หวงแหน และศรัทธาใน
ศิลปวัฒนธรรมไทย
                  ๔. เพื่อส่งเสริมและผลิตงานวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและเชื่อมโยงองค์ความรู้ไปสู่การเผยแพร่และใช้ประโยชน์
                  ๕. พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้บริการค้นคว้าแก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป
                  ๖. เพื่อรวบรวมและจัดแสดงเอกสารสิ่งของอันทรงคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
                  ๗. เพื่อเป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย
กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา สมาคมศิษย์เก่าและหน่วยงานอื่นๆ

You are here: Home เกี่ยวกับกอง อัตลักษณ์กอง