ประวัติกอง

พ.ศ. ๒๕๒๕ วิทยาลัยการค้าก่อตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย” ขึ้น เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักอธิการ มีฐานะเทียบเท่าหน่วยวิจัยสถาบัน

พ.ศ. ๒๕๔๐ จัดตั้งหอประวัติมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีสถานที่ทำการอยู่ที่ อาคาร ๑๐ ชั้น ๒


พ.ศ. ๒๕๔๓ เปลี่ยนชื่อจาก “ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย” เป็น “กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย” สังกัดฝ่ายกิจการนักศึกษา


พ.ศ. ๒๕๕๐ เปลี่ยนชื่อจาก “กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย” เป็น “กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม” สังกัดฝ่ายกิจการนักศึกษา

You are here: Home เกี่ยวกับกอง ประวัติกอง