กิจกรรม

การแสดงเพลงเรือ สืบสานศิลป์ บุพเพเติมสุขสู่ชุมชน การแสดงเพลงเรือ สืบสานศิลป์ บุพเพเติมสุขสู่ชุมชน           เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมได้รับเชิญจากสำนักงานเขตดินแดงให้จัดการแสดงพิธ�... More detail

วัฒนธรรมศึกษา

เทศกาลฮินะมัตสึริ เทศกาลฮินะมัตสึริ   เทศกาลฮินะมัตสึริ   วันที่ 3 มีนาคมของทุกปี เป็นวันเทศกาลตุ๊กตาหรือวันเด็กหญิง ผู้ปกครอบชาวญี่ปุ่นจะจัดชั้นตุ๊กตาฮิน�... More detail

อาเซียนศึกษา

ประชาสัมพันธ์

มาตรการและแนวทางปฏิบัติการตรวจคัดกรอง ATK เพื่อป้องกันความเสี่ยง COVID-19 สำหรับบัณฑิตที่เข้าร่วมฝึกซ้อมและเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563 มาตรการและแนวทางปฏิบัติการตรวจคัดกรอง ATK เพื่อป้องกันความเสี่ยง COVID-19 สำ�...   แสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต  ทุกท่าน ที่จะเข้าร่วมในพิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปี 2563ขอความร่วมมือปฎิบัติตามแนวทาง "มาตรการและแนวทางปฏิบัติการตรวจคัดกรอง ATK เพื่อป้องกันความเสี่ยง COVID-19 สำหรับบัณฑิตที่เข้าร่วมฝึกซ้อมและเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563" อย่างเคร่งครัดหากไม่มีหลักฐานมาแสดงขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่ว... More detail
ขอเชิญชมนิทรรศการตุ๊กตาญี่ปุ่น ขอเชิญชมนิทรรศการตุ๊กตาญี่ปุ่น งานวัฒนธรรมศึกษา กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมชมนิทรรศการตุ๊กตาญี่ปุ่น เพื่อเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมและความเชื่อที่แตกต่าง ได้ที่ห้อง IDE Learning Space อาคาร 1 ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 1 – 5 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.- 16.00 น. และยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ตุ๊กตาญี่ปุ่นคาตะชิโร�... More detail
สืบสานงานศิลป์ สืบสานงานศิลป์ "งานลอยกระทง"   วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๐๙.๐๐ น. การออกร้านจำหน่ายสินค้า “ไทยเท่” / ไหว้พระ เสี่ยงเซียมซี / เล่นเครื่องเล่นต่างๆ / ทำกระทงประดิษฐ์ / ซุ้มจับไข่ ๑๕.๐๐ น. การละเล่นกีฬาไทย ๑๕.๓๐ น. การประกวดกระทงประเภทสวยงามและสร้างสรรค์ ๑๖.๐๐ น. การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง โดย ชมรมดนตรีสากล ๑๗.๐๐ น. ประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดกระทงประเภทสวยงามและสร้างสรรค์ ๑๗.๓๐ น. ดนตรีโฟล์คซอง ... More detail
ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ประจำปีการศึก�... ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ …………………               ตามที่ กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ทั้งภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ไปแล้วนั้น กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้    ... More detail
กำหนดการสอบคัดเลือกทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ กำหนดการสอบคัดเลือกทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   เปิดรับสมัคร บัดนี้ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ สถานที่ กองส่งเสริมการรับนักศึกษา สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ สถานที่ กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผ่าน http://department.utcc.ac.th/thaiculture/ และ โทรศัพท์ ๐๒-๖๙๗-๖๙๔๑ More detail
You are here: Home