กิจกรรม

การแสดงเพลงเรือ สืบสานศิลป์ บุพเพเติมสุขสู่ชุมชน การแสดงเพลงเรือ สืบสานศิลป์ บุพเพเติมสุขสู่ชุมชน           เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมได้รับเชิญจากสำนักงานเขตดินแดงให้จัดการแสดงพิธ... More detail

วัฒนธรรมศึกษา

เทศกาลสงกรานต์ไทย เทศกาลสงกรานต์ไทย ที่มา : หนังสือสงกรานต์ สานใจไทย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม More detail

อาเซียนศึกษา

Singapore Performing Arts Singapore Performing Arts         Singapore Performing Arts สิงคโปร์ พัฒนารูปแบบศิลปะการแสดงหรือนาฏศิลป์ของตนเองจากวัฒนธรรมของชนชาติต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร... More detail

ประชาสัมพันธ์

โครงการเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน ได้รับรางวัลโครงการดีเด่น โครงการเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน ได้รับรางวัลโครงการดีเด่น         โครงการเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน โดยกองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยได้เข้าร่วมรับโล่ เงินรางวัล และจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานโครงการเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน ในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ ... More detail
ผศ.บัวผัน  สุพรรณยศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเยาวชนภาษาไทย ผศ.บัวผัน สุพรรณยศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเยาวชนภาษาไทย           เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวผัน  สุพรรณยศ หัวหน้ากองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเยาวชนภาษาไทย (ด้านการพูด การอ่าน การเขียน) ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี และเข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นกรรมการคัดเลือกเยาวชนภาษาไทย (ด้านการพูด การอ่าน การเขียน) ในวันที่ ๑๓ กรกฎาค... More detail
การแสดงงานแถลงข่าวงานเทศน์มหาชาติโรงพยาบาลราชวิถึ การแสดงงานแถลงข่าวงานเทศน์มหาชาติโรงพยาบาลราชวิถึ        เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีขอความเคราะห์การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ ในงานแถลงข่าวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอเนกอนันต์อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชาติและพสกนิกรชาวไทย          ในการ... More detail
การแสดงประชาสัมพันธ์งานเทศน์มหาชาติ การแสดงประชาสัมพันธ์งานเทศน์มหาชาติ            เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีขอความเคราะห์การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอเนกอนันต์อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชาติและพสกนิกรชาวไทย          ในการนี้กองส่งเส... More detail
รับสมัครทุนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ รับสมัครทุนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์   เปิดรับสมัคร วันนี้ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา อาคาร ๒๔ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีนโยบายส่งเสริมการศึกษาผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีไทยและ นาฏศิลป์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จํานวน ๒๔ ทุนต่อปี คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี๑. ผู้สําเร็จการศึกษาระดั... More detail
You are here: Home