ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

…………………

 

            ตามที่ กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ทั้งภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ไปแล้วนั้น กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

                         ๑. นายพละพล                          สุตานนท์

                        ๒. นายธีรธรรม                           อุตตโมบล

                        ๓. นางสาวปฏิญญา                   ย่อมดอน

                        ๔. นางสาวมณีรัตน์                     ใจแก้วทิ

                        ๕. นางสาวภัทรวดี                      ศิลาขาว

                        ๖. นางสาวบุษราวัลย์                  ปลื้มมาลี

                        ๗. นางสาวสโรชา                       แยกรัง

                        ๘. นางสาวบุษบาวรรณ               คดสูงเนิน

                        ๙. นางสาวอรณิชชา                    ยกย่อง

                        ๑๐. นางสาวเจนจิรา                   กล่อมเกลี้ยง

                        ๑๑. นางสาวปาลิตา                    ตั้งใจปอง

                        ๑๒. นางสาวมัณฑนา                 ทองน้อย

                        ๑๓. นางสาวพัชราภรณ์               จันทร์รังษี

                        ๑๔. นางสาวกชกร                      ตรุษทิม

                        ๑๕. นางสาวชินพร                     ภูวะนสุขสุนทร

                        ๑๖. นายเกรียงศักดิ์                     คงศรี

                        ๑๗. นายวีรศักดิ์                         เหลียวพัฒนพงศ์

                        ๑๘. นายเกียรติวุฒิ                     นพรัตน์

                        ๑๙. นายปัณฑิวัฒน์                    สกุลพราหมณ์

                        ๒๐. นางสาวอัญจนา                  ชิณธรรม

                        ๒๑. นางสาวพรพัชรนันท์             เพียรไธสง

                        ๒๒. นางสาวชนิตสิรี                   พริบไหว

                         ๒๓. นางสาวพุทธรักษา               ชนประชา

                        ๒๔. นายกลวัชร                         อุทากรณ์

            ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกหมายเลข ๑ – ๒๔  มารายงานตัวพร้อมทั้งเซ็นสัญญาการรับทุนการศึกษาในวันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ห้อง ๓๔๐๕ อาคาร ๓ ชั้น ๔ หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

 

เงื่อนไขการได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

ทุนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ระดับปริญญาตรี

 

ได้รับค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมต่างๆ เต็มจำนวน ตลอดระยะเวลาตามปรากฏในสัญญา
ไม่รวมถึง
ค่าอุปกรณ์ประกอบการเรียนระบบ Hybrid learning และค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

 

 

ภาคต้น

 

 

   

ลำดับ

รายการ

รหัส 60

รหัส 61

รหัส 62

รหัส 63

 

1

ค่าธรรมเนียมการใช้ระบบสารสนเทศ

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

 

2

ค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภค

1,250.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

 

3

ค่ากิจกรรมนักศึกษา

600.00

600.00

600.00

600.00

 

4

ค่าประกันของเสียหาย

-

-

-

500.00

 

5

ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

200.00

200.00

200.00

200.00

 

6

ค่าอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย

-

-

-

500.00

 
 

รวม

3,250.00

3,200.00

3,200.00

4,200.00

 

 

 

 

 

ภาคปลาย

 

 

   

ลำดับ

รายการ

รหัส 60

รหัส 61

รหัส 62

รหัส 63

 

1

ค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภค

1,250.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

 

2

ค่าธรรมเนียมการใช้ระบบสารสนเทศ

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

 

3

ค่ากิจกรรมนักศึกษา

600.00

600.00

600.00

600.00

 

รวม

3,050.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

 

                   

 

ภาคฤดูร้อน

 

ไม่ต้องชำระเพิ่ม

 

 

 

You are here: Home ประชาสัมพันธ์ ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓