ติดต่อกอง

กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร ๓ ห้อง ๓๔๐๕

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ๑๒๖/๑ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐ 

โทรศัพท์ : ๐๒-๖๙๗-๖๙๔๐-๔๓

โทรสาร : ๐๒-๖๙๗-๖๙๔๑

 

You are here: Home เกี่ยวกับกอง ติดต่อกอง