ธงประจำชาติสมาชิกกลุ่มอาเซียน

297321 10151363581887178 1445429955 n

        ธงประจำชาติสมาชิกกลุ่มอาเซียน คือธงที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของประเทศและดินแดงต่างๆ ที่ได้รวมตัวกันของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Association of Southeast Asian Narions หรือ ASEAN ซึ่งมีจำนวนธงเท่ากับกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียนทั้งหมด ๑๐ ประเทศ ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา 

 

ซึ่งธงของแต่ละประเทศก็ลักษณะการใช้สีและตีความหมายที่แตกต่างกัน ดังนี้คือ

 

 asean4

ธงสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

        เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๒ ส่วน ยาว ๓ ส่วน พื้นธงแบ่งเป็นสองส่วนตามแนวนอน ครึ่งบนสีแดง ครึ่งล่างสีขาว

        สีแดง คือ ความกล้าหาญ และอิสรภาพของมนุษย์

        สีขาว คือ ความบริสุทธิ์หรือจิตวิญญาณของมนุษย์

 asean10

ธงประเทศมาเลเซีย 

        พระจันทร์เสี้ยว หมายถึง ศาสนาอิสลามอันเป็นศาสนาประจำชาติ

        ดาว ๑๔ แฉก หรือ ดาราสหพันธ์ หมายถึง ความเป็นเอกภาพในหมู่รัฐทั้งหมด

        สีเหลือง คือ สีแห่ง ยังดี เปอร์ตวน อากง ผู้เป็นประมุขแห่งสหพันธรัฐ

        สีน้ำเงิน หมายถึง ความสามัคคีของชาวมาเลเซีย

        แถบริ้วสีแดงและสีขาวทั้ง ๑๔ ริ้ว ที่กว้างเท่ากัน หมายถึง สถานอันเสมอภาคของรัฐสมาชิกทั้ง ๑๓ รัฐ และรัฐบาลกลางที่กรุงกัวลาลัมเปอร์

 asean2

ธงสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

        สามเหลี่ยมสีขาว หมายถึง ความเสมอภาคและภราดรภาพ

        พื้นสีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพ สัจจะ และความยุติธรรม

        ดวงอาทิตย์รัศมีแปดแฉก หมายถึง แปดจังหวัดแรกของประเทศ อันได้แก่ จังหวัดบาตังกัส,บูลาคัน,กาวีเต,ลากูนา,มะนิลา,นูเอวา เอคิยา,ปัมปังกา และตาร์ลัก

        ดาวสามดวง หมายถึง การแบ่งพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของประเทศออกเป็นสามส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ เกาะลูซอน เกาะมินดาเนา และหมู่เกาะวีซายัส

 asean5

ธงสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

        พระจันทร์เสี้ยว คือ ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ

        แถบสีแดง หมายถึง ความเท่าเทียมกัน

        ดาว ๕ ดวง คือ สัญลักษณ์ของประชาธิปไตย สันติภาพ ความเจริญก้าวหน้า ความยุติธรรม และความเท่าเทียม

        แถบสีขาว หมายถึง คุณธรรม ความดีงาม

 asean9

ธงราชอาณาจักรไทย

        หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ธงไตรรงค์ มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้สีหลักในธง ๓ สี คือ แดง ขาว และน้ำเงิน ภายในแบ่งเป็นแถบ ๕ แถบ แถบตรงกลางสีน้ำเงิน ขนาบทั้งด้านบนและล่างด้วยสีขาวและสีแดงตามลำดับ แถบสีน้ำเงินมีขนาดใหญ่กว่าแถบสีอื่นเป็น ๒ เท่า

        สีแดง หมายถึง ชาติ และความสามัคคีของคนในชาติ 

        สีขาว หมายถึง ศาสนา ซึ่งเป็นเครื่องอบรมสั่งสอนให้มนุษย์มีจิตใจที่บริสุทธิ์

        สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขของประเทศ

 asean7

ธงบรูไนดารุสซาลาม 

        เป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลือง มีแถบสีขาวและดำพาดทแยงมุม โดยสีขาวอยู่ด้านบน สีดำอยู่ด้านล่าง ตรงกึ่งกลางผืนธงมีภาพตราแผ่นดินของบรูไน

        แต่เดิมประเทศบรูไนใช้ธงสีเหลืองล้วนๆเป็นสัญลักษณ์ ต่อมาได้คาดแถบสีขาว-ดำ และปรับเปลี่ยนแบบธงอีกครั้งโดยเพิ่มรูปตราแผ่นดินดังเช่นในปัจจุบัน บรูไนเริ่มมีธงชาติใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๐

        สีเหลือง หมายถึง พระมหากษัตริย์

        สีขาวและดำ หมายถึง มุขมนตรี (เทียบเท่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรี)

asean1 

ธงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ดนามเป็นรูปดาวสีเหลืองอยู่กลางผืนธงสีแดง

        ดาวสีเหลือง แต่เดิมแฉกทั้งห้าของดวงดาวหมายถึง ชนชั้นต่างๆในสังคมเวียดนาม คือ นักปราชญ์ ชาวนา ช่างฝีมือ พ่อค้า และทหาร แต่ปัจจุบันหมายถึง พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม

        สีแดงพื้นธง เดิมหมายถึงการต่อสู้เพื่อกู้เอกราชของชาวเวียดนาม แต่ภายหลังการรวมชาติในปี พ.ศ.๒๕๑๙ ถูกตีความใหม่ ให้หมายถึงการปฏิวัติโดยชนชั้นกรรมมาชีพและความสำเร็จรุ่งเรือง

        ดาวสีเหลือง หมายถึง พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม

        สีแดงของพื้นธง หมายถึง การปฏิวัติโดยชนชั้นกรรมมาชีพ และความสำเร็จรุ่งเรือง

 asean6

ธงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

        ธงชาติลาวมีชื่อเรียกว่า ธงดวงเดือน เป็นธงสามแถบตามแนวนอน ประกอบด้วยสีแดง -สีน้ำเงิน-สีแดง โดยแถบสีแดงทั้งสองแถบมีขนาดเท่ากัน ส่วนแถบสีน้ำเงินมีขนาดเท่ากับแถบสีแดงสองแถบรวมกัน ภายในมีวงกลมสีขาวอยู่กึ่งกลาง

        สีน้ำเงิน หมายถึง ความมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ของชาติ

        สีแดง หมายถึง เลือดแห่งการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชาวลาว

        วงกลมสีขาว หมายถึง พระจันทร์เต็มดวงที่เปล่งประกายอยู่เหนือลำน้ำโขงแสดงถึงเอกภาพของชาติภายใต้การปกครองของรัฐบาลพรรคประชาชนปฏิวัติลาว และอนาคตอันสดใสของประเทศ

 asean8

ธงสหภาพพม่า 

        ประกอบด้วยแถบสี ๓ แถบ ขนาดเท่ากัน สีเหลืองอยู่บนสุด ตรงกลางคือสีเขียว ข้างล่างสุดคือแถบสีแดง กลางผืนเป็นรูปดาวสีขาวดวงใหญ่ แต่ละส่วนของธงมีความหมายดังต่อไปนี้

        สีเหลือง หมายถึง ความสามัคคี

        สีเขียว หมายถึง สันติภาพ ความสงบ และความเขียวชอุ่มของดินแดนพม่า

        สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ดาวห้าแฉก หมายถึง สหภาพอันมั่นคง

 asean3

ธงราชอาณาจักรกัมพูชา 

        แบ่งออกเป็น ๓ แถบ แถบสีน้ำเงิน ๒ แถบ และแถบกลางสีแดงซึ่งกว้างกว่าแถบน้ำเงินสองเท่า มีรูปปราสาทนครวัดสามยอดสีขาววางอยู่กลางผืนธง

        สีแดง หมายถึง ชาติ ปราสาทหินนครวัด 

        สีขาว หมายถึง สันติภาพและศาสนา

        สีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์

 

 

 

You are here: Home อาเซียนศึกษา ธงประจำชาติสมาชิกกลุ่มอาเซียน