กิจกรรมด้านวัฒนธรรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "เครื่องแต่งกายอย่างไทย" ให้กับนักศึกษาเวียดนาม

page

ภาพถ่ายผลสัมฤทธิ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวัฒนธรรมการแต่งกายของคนไทยให้แก่นักศึกษาเวียดนาม เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องStudioถ่ายภาพ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการสอน ซึ่งจัดการอบรมโดยงานวัฒนธรรมศึกษา กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประสบการณ์ทางด้านวัฒนธรรมการแต่งกายให้แก่นักศึกษาเวียดนาม และได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมการแต่งกายที่หลากหลายของคนไทย อันจะนำไปสู่การเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในความคล้ายคลึง และแตกต่างของวัฒนธรรมการแต่งกายระหว่างประเทศไทยและประเทศเวียดนาม อีกทั้งยังเป็นการประสานแผนงานความร่วมมือประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) 

You are here: Home กิจกรรม กิจกรรมด้านวัฒนธรรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "เครื่องแต่งกายอย่างไทย" ให้กับนักศึกษาเวียดนาม