Art fun วันพฤหัส ตอน เครื่องแขวนขนาดจิ๋ว

poster2

วันวานอันเลอค่า จะหวนกลับมาให้เราเรียนรู้อีกครั้งกับกิจกรรม Art fun วันพฤหัส ตอน เครื่องแขวนขนาดจิ๋ว

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ศิลปะการจัดดอกไม้ของคนไทยโดยการประดิษฐ์ร้อยกรองดอกไม้ให้เป็นเครื่องแขวนซึ่งมีความสวยงาม มีลักษณะเป็นพวงดอกไม้ ทั้งรูปทรงเลขาคณิตอย่างง่ายไปจนถึงรูปทรงกระเช้าดอกไม้ทรงต่างๆ ใช้สำหรับแขวนอยู่ตามเพดาน และช่องประตูหน้าต่าง จนเห็นได้ว่าไม่มีชนชาติใดคิดทำเครื่องแขวนดอกไม้ที่สวยงามแปลกตาเท่าคนไทย 

กิจกรรมดีๆ สำหรับนักศึกษาชาวเด็กหัวการค้าเท่านั้น ไม่มีค่าใช้จ่าย ทุกอย่าง...ฟรี!!! ทำได้เร็ว ทำได้ง่าย เมื่อทำเสร็จ นำผลงานกลับบ้านไปได้เลย นอกจากนี้ยังได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อีกด้วย 

จัดกิจกรรมเพียงวันเดียวเท่านั้น คือในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ที่กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ห้อง ๓๔๐๕ สามารถเข้าช่วงเวลาใดก็ได้ มิได้กำหนดกิจกรรมเป็นรอบ เมื่อทำเสร็จแล้ว...รับไปเลยชั่วโมงกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จำนวน ๑ ชั่วโมง


You are here: Home ประชาสัมพันธ์ Art fun วันพฤหัส ตอน เครื่องแขวนขนาดจิ๋ว