ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศ
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์
 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
 
………………………….
 
ตามที่ กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกตามที่ กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ภาคปฏิบัติไปแล้วนั้น ผลปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวนทั้งสิ้น ๒๒ คน ดังรายนามต่อไปนี้
 
     ๑. นางสาวขวัญดาว ภูมินัน
 
     ๒. นางสาวภัทรวดี ศิลาขาว
 
     ๓. นางสาวกมลวรรณ บันจบพุดซา
 
     ๔. นายศุภฤกษ์ เล็กกุล
 
     ๕. นางสาวนวพรรษ ลิจ้วน
 
     ๖. นางสาวพรพัชรนันท์ เพียรไธสง
 
     ๗. นางสาวชนิตสิรี พริบไหว
 
     ๘. นางสาวพุทธรักษา ชนประชา
 
     ๙. นางสาวรัตนาวลี สันทัดเลขา
 
     ๑๐.นายกลวัชร อุทากรณ์
 
     ๑๑. นางสาวนินทิชา บุญวัง
 
     ๑๒. นางสาวกชกร ภูนุช
 
     ๑๓. นางสาวภานุมาส ปานม่วง
 
     ๑๔. นายกฤษฏา นวลจันทร์
 
     ๑๕. นางสาวสุภาวรรณ บุญปรีชา
 
     ๑๖.นายธนวัน เรืองงาม
 
     ๑๗. นายพัฒน์สรณ์ นฤดมดิเรกฤษธิ์
 
     ๑๘. นางสาวปาลิตา ตั้งใจปอง
 
     ๑๙. นางสาวธนวรรณ ตรีนก
 
     ๒๐. นางสาวพรสุดา พันธ์ทอง
 
     ๒๑. นางสาววีรวรรณ ภู่รัติศัย
 
     ๒๒. นางสาววนิดา โกยรัมย์
 
ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามรายนามดังกล่าว เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร ๓ ชั้น ๓ ห้อง ๓๔๐๕ พร้อมทั้งแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณาในการเข้ารับทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ต่อไป
You are here: Home ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐