ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติทุนผู้มีความสามารถพิเศษดนตรีไทยและนาฏศิลป์

ประกาศ

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

…………………

     ตามที่ กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ทั้งภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ไปแล้วนั้น กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ขอประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

๑. นางสาวขวัญดาว ภูมินัน

๒. นางสาวกมลวรรณ บันจบพุดซา

๓. นางสาวภัทรวดี ศิลาขาว

๔. นายศุภฤกษ์ เล็กกุล

๕. นางสาวนวพรรษ ลิจ้วน

๖. นางสาววรรณพร เพียรไธสง

๗. นางสาวชนิตสิรี พริบไหว

๘. นางสาวพุทธรักษา ชนประชา

๙. นางสาวรัตนาวลี สันทัดเลขา

๑๐. นายกลวัชร อุทากรณ์

๑๑. นางสาวนันทิชา บุญวัง

๑๒. นางสาวพรสุดา พันธ์ทอง

๑๓. นางสาวธนวรรณ ตรีนก

๑๔. นางสาววีรวรรณ ภู่รัติศัย

๑๕. นางสาวภานุมาส ปานม่วง

-๒-

๑๖. นายธนวัน เรืองงาม

๑๗. นางสาวสุภาวรรณ บุญปรีชา

๑๘. นายกฤษฎา นวลจันทร์

๑๙. นางสาวปาลิตา ตั้งใจปอง

     ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ (รายใหม่) มาชำระเงินประกันทุน จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร ๒ ชั้น ๑ ตั้งแต่บัดนี้ – วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำหรับนักศึกษาทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ (รายเก่า) มารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่ตั้งแต่บัดนี้ – วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ห้อง ๓๔๐๕ อาคาร ๓ ชั้น ๔ หากไม่มารายงานตัวและชำระเงินตามวัน เวลา ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

     ทั้งนี้ เนื่องจากมีผู้ผ่านการคัดเลือกยังไม่ครบตามจำนวนทุนที่ต้องการดังนั้น กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จึงเปิดรับสมัครคัดเลือก รอบ ๒ ตั้งแต่ บัดนี้ – วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร ๒ ชั้น ๑ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้สามารถสมัครสอบคัดเลือกใหม่ รอบ ๒ ได้

ประกาศแนบผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

You are here: Home ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติทุนผู้มีความสามารถพิเศษดนตรีไทยและนาฏศิลป์