รับสมัครทุนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์

0005577 2

 

เปิดรับสมัคร วันนี้ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา อาคาร ๒๔ ชั้น ๒


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีนโยบายส่งเสริมการศึกษาผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีไทยและ นาฏศิลป์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จํานวน ๒๔ ทุนต่อปี


คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
๑. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพจากหน่วยงานของรัฐรับรอง
๒. มีความสามารถทางดนตรีไทยและนาฏศิลป์ และมีหลักฐานรับรองความสามารถ
๓. มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๔. เป็นผู้มีความประพฤติดี
๕. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา


รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ประกอบด้วย ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงการศึกษา ค่าปฏิบัติการ และค่าปรับอากาศ
ในปีการศึกษานั้น ๆ


เงื่อนไขการรับทนการศึกษา
๑. ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด
๒. ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๒.๐๐ จะถูกตัดสิทธิ์การขอรับทุนในปีถัดไป
๓. ต้องลงทะเบียนและสอบได้ไม่ต่ำกว่า ๑๕ หน่วยกิตต่อปีการศึกษา ยกเว้น แผนสหกิจศึกษาหรือภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสําเร็จการศึกษา
๔. นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติงานด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ และ/หรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมและมหาวิทยาลัยฯ
๕. ต้องเข้าร่วมการฝึกซ้อมตามตาราง อย่างสม่ำเสมอ
๖. ต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
๗. ผู้รับทุนต้องชำระและรับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้กตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย


คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ได้รับรองมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
๒. มีความสามารถทางดนตรีและนาฏศิลป์และมีหลักฐานรับรองความสามารถ
๓. มีแต้มเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี และ/หรือมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดและ/หรือได้คะแนน TOEFL ๕๕๐ หรือ IELTS ๖.๐ สำหรับกรณีหลักสูตรนานาชาติ
๔. เป็นผู้มีความประพฤติดี
๕. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา


รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ประกอบด้วย ค่าหน่วยกิต และค่าบํารุงการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ


เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
๑. ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาทุนนาฏศิลป์และดนตรีไทย ที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด
๒. มีแต้มเฉลี่ยสะสมตามเกณฑ์บัณฑิตวิทยาลัยฯ กําหนด
๓. นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติงานด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทย และ/หรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และ/หรือมหาวิทยาลัยฯ
๔. ต้องเข้าร่วมการฝึกซ้อมตามตารางอย่างสม่ำเสมอ


หลักฐานการสมัคร
๑. รูปถ่ายหน้าตรง ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ
๔. สำเนาใบรบ. หรือใบเกรดแสดงผลการเรียน
๕. แฟ้มสะสมผลงานให้นำมาวันสอบปฏิบัติ
๖. ค่าสมัครจำนวน ๕๐๐ บาท

You are here: Home ประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์