ประกาศรายชื่อ-นามสกุล และรหัสนักศึกษาในกิจกรรมร่วมสนุกกับ "อาเซียน QUIZ? ข้อที่ 20"

ประกาศรายชื่อ-นามสกุล และรหัสนักศึกษาที่จะได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมจำนวน 1 ชั่วโมง ในกิจกรรมร่วมสนุกกับ "อาเซียน QUIZ? ข้อที่ 20"
 
กชกร สอนศิริ 1810111110203
กมลชนก สุขเอมโอช 1810411101121
กมลลักษณ์ ฤทธิ์นก 1910111101234
กรกนก หลายเจริญวัฒนา 1811211104113
กฤติพงษ์ อาภาสกุลเดช 1810111110113
กฤติยาภรณ์ เดชฉกรรจ์ 5904109185
กฤษฎา ทองสุข 1700111110015
กฤษณะ รักชาติ 1710611122022
กฤษดา​ เชื้อผะกา 1910811100035
กศิณา สงวนต้นกัลยา 1910111110096
กัญจนพร กัลยาศิริ 1710111107052
กัลชณัส แผ่นใหญ่ 5901100721
กัลยกร โพธิปิณฑ์ 5901105054
กัลยรัตน์ ดิษนิล 1910111105068
กาญจวีร์ พงษ์มาลา 1810411101084
กานดา จันทร์ชูกลิ่น 5901105105
กานต์ทิตา ชนะกุล 1710111102141
กานติมา ลอกทอง 5901100093
กุลชา นิยะบุญ 5901107136
เก็จแก้ว เรืองด้วยธรรม 1911211104032
เกวรินทร์ ยง 1910111103042
เกศิณี เข็มนาค 1710411110053
ขจรศักดิ์ สุขุม 1800111109007
ขนิษฐา ไชยดิลก 1810111110105
คมกฤษ ฤกษ์ปาณี 1810611100130
คริสติน่า เจมส์โซ 1911211105085
จงประเสริฐ คูวิจิตรจารุ 1710111105076
จณิสตา ชุ่มชื่น 1910111110204
จณิสตา สุทธิธรรม 1810411102015
จตุพร ประดิษฐเจริญ 5901105096
จตุพร อุทาพร 1810611100121
จรัญญา พลายด้วง 1710111102096
จริยา วงศ์ษา 1810111109009
จาริยาพร แก้วประดิษฐ์ 5901102151
จิดาภา ก่อเจริญวงศ์ 1910111105004
จิตตกวี เสริมสกุลเกียรติ 1810411101103
จิตติมา ยางอุ้ย 5901100096
จิตภินันท์ ธนนันท์ธนานนท์ 1800111102001
จินดารัตน์ เซียเจริญธน 1810211100260
จิรพัฒน์ โลหิตไทย 1910511109002
จิรัฏฐ์ พจน์ชพรกุล 1710111105146
จิราภรณ์ ศรีทองคำ 1810211100154
จุฑามาศ บุญแสนก้อม 1810111110217
จุฑารัตน์ มั่นอินทร์ 1910111110063
เจษฎา จิตรกล้า 1710111101258
ชญานิน พวงศรี 5901112400
ชฎาปิฐิกาญจน์ พุทธดปรมจิต 5901112242
ชนกนันท์ เทียงดาห์ 1810111101006
ชนาธิป เที่ยงเกตุ 5901112194
ชนินาถ บุญเพชร 18004111010040
ชยธร สิมะธัมนันท์ 1710411104051
ชลดา สิงห์เงิน 1710111102068
ชลธิชา ก้านทอง 1821211104009
ชลธิชา แสงอ่อน 1910111105054
ชลลดา สารพงษ์ 1710111105052
ชัชฎาพร ฉ่ำสุวรรณ 1910111110050
ชัชพงศ์ อนุพันธ์โยธิน 5901112246
ชัซวานี สากลวารี 1910411105023
ชัยพงษ์ คีรีศรี 5901112327
ชัยวัฒน์ แสงสวรรค์ 1710111102090
ชุติกาญจนา สาวงค์ 1920611100007
โชติมา ผ่านทอง 5901112247
ซอฟวาน สะมะแอ 1800511101006
ญาณิศา หวังเกษม 1910111101172
ฐิติชยา นาคสุทธิ์ 5902100457
ฐิติมา ศรีมุงคุณ 5904107126
ฑชิญา ธนโชติภักดีสกุล 5902100245
ณรินทตรา ขำใบ 5901105114
ณวพน พงษ์จิระ 5901112308
ณัฐกานต์ บุญนะ 5901102100
ณัฐชนก วงค์คำวัง 1810111110222
ณัฐชา บรรจงขยาย 1710111110227
ณัฐชาวีจ์ ยอดยิ่ง 5901112243
ณัฐณิชา ศรีบัวพันธุ์ 1910411105059
ณัฐดนัย เก้าประดิษฐ์ 1810611100221
ณัฐธิดา พิทยวัชนาการ 1920111105008
ณัฐพร พุทธอินทร์ 5901112346
ณัฐพล ประเสริฐฤทธี 5901105080
ณัฐพัชร์ ดอนฉิมพลี 1810111109012
ณัฐริกา บุนนาค 5902130665
ณัฐิดา นุ่มกำเหนิด 1710111101125
ณัฐิวุฒิ มณีช่วง 1810411101151
ณิชกุล ผลนาค 1810411102013
ดวงพร วินาลัย 1910111110230
ดวงฤดี พันธ์ศรี 5901112351
ถนอมวรรณ คำยอดแก้ว 5902100298
ทัศนีย์วรรณ ปานดำ 5901107138
ทัศสินันท์ เดชขจร 1710111102310
ธนกฤต อิงคภัทรางกูร 5801112465
ธนทรัพย์ เค้าคุณากร 5701112387
ธนพงศ์ วงษ์รินยอง 1810111102050
ธนวัฒน์ วันตาแสง 1820111105007
ธนาวุฒิ พุ่มเพ็ชรล้วน 1700111102031
ธนิตา โบดนี 1810211100080
ธนิตา ยินดีรัมย์ 1710111110229
ธรรมรัฐ สมบูรณ์ 5901100256
ธัญชนก ตั้งวรรณกุล 1910211100135
ธัญญภัค อำไพพร้อม 1810411101096
ธัญญลักษณ์ รักเสรี 5901102190
ธันย์ชนก พรศิริวงศ์ 1810411101116
ธันยพร เกตุสาย 5901102078
ธันว์ศร ฉ่ำทวี 1710111107087
ธารารัตน์ วินำเสถียร 1910411105010
ธารินี ชื่นแดง 5902100282
ธิดาวรรณ พงศกองเงิน 1810717101001
ธีธัช หลบลี้ภัย 5901112673
ธีรฉัตร กฤษณวรรณ 1710411101061
ธีรดนย์ เกิดไพบูลย์ 1810211100081
ธีระพงษ์ บุญจันทร์ 1810111101019
นพวรรณ สิทธิสุราษฎร์ 5901112282
นภสร ชูลีรักษ์ 1911211104087
นภาพร ศรีสว่าง 5901100226
นราธร เพ็งรักษา 5901112183
นริศ ภังคสังข์ 5901112360
นริศรา ติบเต็ม 1911211104094
นลินดา ยามาชิตะ 1910411104051
นลินี แก้วมา 1910411105022
นันทวดี พรมเสมอ 1810411101111
นันทวดี เศวตเวช 5904100199
นัยนา ปลื้มสุวรรณ 1710411101133
น้ำเพชร แก่นเกตุ 1710111110272
นิรมล บุญทา 5901100161
นิศามณี สกุลเก่งศึกษา 1810411101142
นุชจรี พีรศักดิ์ภักดี 1810211100268
นุสรา ผลถาวร 1910111101231
บัว บุญจวง 1810411101029
บัวตอง ทองกระโทก 1710111107090
เบญญาภา น่ารัก 1810111110071
ปฏิญาณ หารราชา 5901112201
ปทิตตา น้อยลาศ 1911211104093
ปนัดดา ทัศนาพร 1910111101232
ปภาวรินทร์ ผาเงิน 1910411104022​
ประวรรณรัตน์ อ่อนจริง 1910111102084
ปรายฟ้า เยี่ยมอภิชาติ 1810111102044
ปรียาภร สะละหมัด 1910111110074
ปวันรัตน์ สุพรสุข 5801100024
ปัณณวิชญ์ นิวัติเจริญรุ่ง 1910611100168
ปานชนก นามนวน 1910111102036
ปานไพลิน พันธุ์โชติ 1810411101117
ปารมี ชาติชนะ 1700111105005
ปิยวรรณ วรรณะ 1910411105018
ปิยะพร ภาสิทธิ์อนันต์ 1720111105007
เปรมมาส อิ่มเงิน 1710111105079
เปียทิพย์ อินทะไชย 1910611100054
พงศภัค ตันตราชีวธร 1910111103020
พงษ์ศักดิ์ รักษรเงิน 1800611100033
พชร โสปาโก 5901112391
พชรพรรณ คุ้มคำ 5901112312
พรกนก ศาตรเพ็ชร์ 5901112339
พรนภัส ดวงศรี 1910111102104
พรวลัย เกียรติฐิตินันท์ 5904105076
พรอนงค์ โตดี 5901100235
พลอยนภัส โรจนะสิทธิพงศ์ 1910111110116
พัชรพร ไทยเล็ก 1810411101167
พัชริดา แก้วไซค้วน 5901112375
พัทธ์ธีรา นิ่มกุล 5901105134
พัสดา พิมพ์ดา 1710111107091
พิจิตรา วิริยะพรชัย 1710111110161
พิมพ์เงิน สารบุญมา 1710111105065
พิมพ์วิภา ขันธะวงษ์ 1910111113029
พิรุณรักษ์ ตันติวีรสุต 1810111102035
พีรพล นาพิลา 1910111101274
พีรยา เที่ยงกล้า 1910411105038
แพรวา คชเผือก 5901105745
ฟ้าใส หนักเกิด 1710411110005
ภณิชชา วิชญอัตถากร 1710111105086
ภัคจิรา บุษราคัมมณี 1911211104092
ภัณฑิรา ปรีชาชาติ 1710111103012
ภัณฑิรา วงษ์เจริญ 1810111110295
ภัทรวดี สิทธิสุข 5901112387
ภัทราภรณ์ งามสงวน 1810411101013
ภาคภูมิ ฟักประดิษศร 5901112315
ภานุเดช เบ็ญพาด 1810111110018
ภูมิหิรัณย์ เหล่าวัลลภ 1810111109013
มธุรดา อรุณโชติ 1910111101185
มนสินี เอี่ยมมณีวงศ์ 5901107139
มนัณชญา พฤษสลุง 1920111105015
มนัสนันท์ ฉันสุวรรณ 1910611100186
มนัสนันท์ ชุ่มจิตพัฒน์กุล 1810411101141
มนิดา บัวสี 1911211103025
มัณฑนา อุบลจินดา 5902100270
มัลลิกา เมียดบำรุง 5901100717
มาริกา ตรีวุธ 5901105117
มาริสา เลียบแสง 1810111102042
เมทินี หัสดียศ 5901112313
เมธาวี ตรีธัญญา 1710111102311
เมธาวี โอระพันธุ์ 1710111105104
เมธาสิทธิ์ ดะนัย 5901112266
เมธาสิทธิ์ รัตนะ 1810111109023
เมธี แซ่เตีย 1810611100208
เยาวภา เดชพันธ์ 5901100212
รชยา บุญล้อม 5901100136
รพีพร ตันตยาภิสิทธิโชค 1710411108051
รมิตา จิรประสิทธิกุล 5904101069
รวิสรา พรมชาติ 5901102116
รัชชานนท์ พุฒซ้อน 5901112299
รัฐวรรณ ทองคล้ำ 1810217100014
รัตนภาเก้า พานิชตระกูลทอง 1810411101087
รัติญา เมืองแก้ว 1910411105016​
ราชิณีย์ แย้มพรรณราย 1710111101234
รุจิดา นวลน้อม 1811211104065
ลักขิกา ดีรบรัมย์ 1810111103060
ลักษสุภา พุทธรัสสุ 5904105051
วชิรญา บุญพันธ์ 1910111101164
วณิชชา โสวพรรณ 1910411104057
วทันยา สุขยิ่ง 1800111110027
วนิดา แก้วสายแพ 1910111101287
วรพล รื่นภิรมย์ 1810111110132
วรภรรณ มั่งคั่ง 1811211105015
วรยุทธ จันทร์ดี 1910111110137
วรางคณา เกิดแย้ม 1810511101028
วริทธิ์ แซ่จึง 1810111102241
วรินท์นิภา ปราบปราม 5901112404
วรินทร์ แซ่จึง 1810111101157
วริศรา เชื้อวงษ์บุญ 1810411104019
วศมนต์ พุฒิเดชไพบูลย์ 1710111111068
วัฒนา ประภาหาญ 1911211104095
วัสนนันท์ ไชยบุบผา 5901100163
วาสนา ทองชุบ 1800211100024
วิกานดา บุญส่ง 1920111105016
วิทยาวาณิชย์ มังกร 1910811100020
วีระพงษ์ หอยสังข์ 1920111113002
แวสมาแอล ปาะสู 1710411110135
ศรัณย์กนก ธนการณ์โชติ 1910211100060
ศรุตา วัฒนะโชคชัย 5901107034
ศวิตา สุนทรศารทูล 1710511104042
ศศินา บูรณะกิติ 1710111110223
ศศิวิมล เจริญศรี 1710211100148
ศักรินทร์ สาลีผล 1710411111021
ศิรภัสสร งามโชคชัยเจริญ 5906103020
ศิรินทิพย์ สกุนวงษ์ 1710111101024
ศิริลักษณ์ เฉิน 5901102113
ศิริวรรณ วงษ์คำ 1810411102019
ศิวกร กลิ่นรื่น 5901112229
ศุภรัตน์ มาสุ่ม 1810411101110
ศุภวิชญ์ นุชส่งสิน 5901112343
ศุภวิชญ์ แม้ประเสริฐ 1820111110002
สรวิชญ์ สุรินเปา 1820111105022
สโรชา สุขประเสริฐ 5902100104
สัณท์ชัย เลิศวาณิชดิลก 1710111101122
สารินท์ เกี่ยโกยกิจ 5901112076
สาริศ เกี่ยโกยกิจ 5901112077
สิริกร ชอุ่มภักดิ์ 1910111110007
สิริวรรณ ทาเปรว 1810111102049
สุกัญญา บุญยอด 1810211100043
สุจิตรา โชคสินชัยวีระ 1810411101120
สุชีรา ศรีบุญโรจน์ 1710111105089
สุทธิดา บุญส่ง 1910111110261
สุทธินัย รองเมือง 1710611122044
สุธิดา เจียมวิโรจน์วงศ์ 1910111110145
สุธิดา หวังมีมงคล 1810111102023
สุนิศา พาที 1910411105048
สุปราณี สอดศรี 1810111110211
สุภัสสรา มณี 1910111110191
สุวนิดา คำศิริ 5901100719
เสาวลักษณ์ เอี่ยมสำอางค์ 1910311100038
หทัยชนก ปังคานนท์ 1710211100292
หทัยรัตน์ อะนันทน์ 1710111110269
อตินุช พนมเขต 1710411105020
อนันตญา เชาวพงศ์ 1810511101021
อภยา มาสถิตกุล 1710111102115
อภิเชษฐ์ ณรงค์ศักดิ์ 1910111102137
อภิธาวุธ พงษ์ไพสิฐกุล 5901112317
อภิวัฒน์ แซ่เต็ง 1710112141071
อภิสิทธิ์ วาสประไพ 5901112167
อมรรัตน์ เรืองศรี 1910411105055
อรกฤต ไหลภาภรณ์ 1911211104099
อรญา หมั่นงาม 1910111110073
อรณิชา สกุลคู 5901100176
อรปรียา ธิเขียว 1710211100177
อริสรา ธนพงศ์ภูมิ 1810311100010
อริสา จำปาเกตุ 5901112359
อัครพนธ์ ปาปะไพร 1810111109011
อัจฉรา ดอกพอง 5801100168
อัญชลีพร มงคลยศวัฒน์ 5901105172
อัญชลีย์ แสนคำ 5902100275
อัญพร ชื่นทวี 5901112192
อารยา ซอกรม 1710111102140
อารียา นิจพาณิชย์ 5901105190
You are here: Home อาเซียนศึกษา ประกาศรายชื่อ-นามสกุล และรหัสนักศึกษาในกิจกรรมร่วมสนุกกับ "อาเซียน QUIZ? ข้อที่ 20"