ประกาศรายชื่อ-นามสกุล และรหัสนักศึกษาในกิจกรรมร่วมสนุกกับ "อาเซียน QUIZ? ข้อที่ 19"

ประกาศรายชื่อ-นามสกุล และรหัสนักศึกษาที่จะได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมจำนวน 1 ชั่วโมง ในกิจกรรมร่วมสนุกกับ "อาเซียน QUIZ? ข้อที่ 19"
 Souliya Keopaseuth 1910611100209
กชกร สอนศิริ 1810111110203
กนกกาญจน์ กันสุมาโส 1810411101041
กมลชนก จั่นภู่ 1710411108003
กมลชนก สุขเอมโอช 1810411101121
กมลพรรณ วงษ์ธัญพรชัย 5801112293
กมลลักษณ์ ฤทธิ์นก 1910111101234
กรกนก หลายเจริญวัฒนา 1811211104113
กฤติพงษ์ อาภาสกุลเดช 1810111110113
กฤษฎา ทองสุข 1700111110015
กฤษณะ รักชาติ 1710611122022
กฤษดา​ เชื้อ​ผะ​กา 1910811100035​
กวินภพ วิไลแก้ว 5901112302
กศิณา สงวนต้นกัลยา 1910111110096
กอบบุญ ห่านตระกูล 1910611100183
กัญจนพร กัลป์ยาศิริ 1710111107052
กัลยกร โพธิปิณฑ์ 5901105054
กัลยรัตน์ ดิษนิล1910111105068
กานต์ทิตา ชนะกุล 1710111102141
กานติมา ลอกทอง 5901100093
กิรติ เจริญวิริยะภาพ 1720111105032
เก็จแก้ว เรืองด้วยธรรม1911211104032
เกวลิน เขียวงาม 1710111105137
คริสติน่า เจมส์โซ 1911211105085
จงประเสริฐ คูวิจิตรจารุ 1710111105076
จตุพร จงเทพ 1710211100062
จตุพร ประดิษฐเจริญ 5901105096
จาริยาพร แก้วประดิษฐ์ 5901102151
จิดาภา ก่อเจริญวงศ์ 1910111105004
จิตติมา ยางอุ้ย 5901100096
จิตภินันท์ ธนนันท์ธนานนท์ 1800111102001
จิตรลดา พุฒพันธ์ 1910111101168
จินดารัตน์ เซียเจริญธน 1810211100260
จินดารัตน์ นิลวรรณ 5901112287
จิรพัฒน์ โลหิตไทย 1910511109002
จุฑารัตน์ มั่นอินทร์ 1910111110063
จุฑาศิลป์ จินดาศรี 5901112273
เจษฎากร จำรูญ 5901112239
ชฎาปิฐิกาญจน์ พุทธเปรมจิต 5901112242
ชลทิตย์ จรลี 1910217100046
ชลธิชา ก้านทอง 1821211104009
ชลธิชา ธรเจริญศรี 1910611100136
ชลลดา สารพงษ์ 1710111105052
ชลิตา ภูมิโชติ 5901102105
ชัชฎาพร ฉ่ำสุวรรณ 1910111110050
ชัชพงศ์ อนุพันธ์โยธิน 5901112246
ชัยพงษ์ คีรีศรี 5901112327
ชัยวัฒน์ แสงสวรรค์ 1710111102090
ชาริศา แสงสมพร 5904101085
ชินภัทร โกสุมมาลัย 1910211100112
ชินวัตร ไชยพรมมา 5907104028
ญาตาวี ฮั่นตระกูล 5901112277
ฑชิญา ธนโชติภักดีสกุล 5902100245
ณวพน พงษ์จิระ 5901112308
ณัฐกานต์ บุญนะ 5901102100
ณัฐชา บรรจงขยาย 1710111110227
ณัฐณิชา ศรีบัวพันธุ์ 1910411105059
ณัฐดนัย เก้าประดิษฐ์ 1810611100221
ณัฐธิดา พิทยวัชนาการ 1920111105008
ณัฐพร พุทธอินทร์ 5901112346
ณัฐพร ลือชาพิทักษ์ 5901112314
ณัฐพล ประเสริฐฤทธี 5901105080
ณัฐพัชร์ ดอนฉิมพลี 1810111109012
ณัฐิดา นุ่มกำเหนิด 1710111101125
ณิชกานต์ วงษ์ยี่ 1821211101003
ดวงพร วินาลัย 1910111110230
ทัตพงศ์ ประดับแก้ว 1710411105014
ทัพพ์ธนันทน์ เลาหบูรณะกิจ1810111101133
ธนโชติ เจริญราศี 5901108029
ธนทรัพย์ เค้าคุณากร 5701112387
ธนนันท์ ศรีชมภู 1710111105038
ธนพงศ์ วงษ์รินยอง 1810111102050
ธนพร สกุลสถาพร 5901102201
ธนาวุฒิ พุ่มเพ็ชรล้วน 1700111102031
ธนิตา ยินดีรัมย์ 1710111110229
ธรรมธัช อริยะบุญสกุล 5901112181
ธรรมรัฐ สมบูรณ์ 5901100256
ธัญชนก ตั้งวรรณกุล 1910211100135
ธัญชนก ตั้งวรรณกุล 1910211100135
ธัญญ์พิชชา อัศวธนเดชารัตน์ 1910611100156
ธัญญลักษณ์ รักเสรี 5901102190
ธัญสิริ ปานสมบัติ 1710411108053
ธันย์ชนก พรศิริวงศ์ 1810411101116
ธันว์ศร ฉ่ำทวี 1710111107087
ธิดาวรรณ พงศ์กองเงิน 1810717101001
ธิติสุดา โกเจริญกิจ 1810111101084
ธีระพงษ์ บุญจันทร์ 1810111101019
นพวรรณ สิทธิสุราษฎร์ 5901112282
นภาพร ศรีสว่าง 5901100226
นราธร เพ็งรักษา 5901112183
นริศรา เชื้อพราหมณ์แพ 1710111110276
นันทนัช คงสง่า 5904105042
นันทวดี เศวตเวช 5904100199
นัยนา ปลื้มสุวรรณ 1710411101133
น้ำเพชร แก่นเกตุ 1710111110272
นิรมล บุญทา 5901100161
นิศามณี สกุลเก่งศึกษา 1810411101142
นุชจรี พีรศักดิ์ภักดี 1810211100268
นุสรา ผลถาวร1910111101231
บัวตอง ทองกระโทก 1710111107090
ปพิชญา สุขสำราญ 5907104007
ประวรรณรัตน์ อ่อนจริง 1910111102084
ปรินทร รวบยอด 1710211100269
ปริวัฒน์ จันทร์อินแก้ว 1700111105019
ปรียาภร สะละหมัด 1910111110074
ปัญญนาถ มุกดาสนิท 5901112309
ปัณณวิชญ์ นิวติเจริญรุ่ง 1910611100168
ปานชนก นามนวน 1910111102036
ปานไพลิน พันธุ์โชติ 1810411101117
ปาลิตา ธนบูรณ์สกุล 1811211105064
ปิยวรรณ วรรณะ1910411105018
ปิยะพร ภาสิทธิ์อนันต์ 1720111105007
เปรมมาส อิ่มเงิน 1710111105079
พงษ์ศักดิ์ รักษรเงิน 1800611100033
พชร โสปาโก 5901112391
พชรพรรณ คุ้มคำ 5901112312
พรกนก ศาตรเพ็ชร์ 5901112339
พรนภัส ดวงศรี 1910111102104
พรวลัย เกียรติฐิตินันท์ 5904105076
พรอนงค์ โตดี 590110023
พลอยนภัส โรจนะสิทธิพงศ์ 1910111110116
พัชริดา แก้วไซค้วน 5901112375
พัทธ์ธีรา นิ่มกุล 5901105134
พิชชาภา เรืองศิริ 5904100204
พิมพ์เงิน สารบุญมา 1710111105065
พิมพ์วิภา ขันธะวงษ์1910111113029
แพรวา คชเผือก 5901105745
ไพรพร ผดุงสัมพันธ์ 5901102119
ฟ้าใส หนักเกิด 1710411110005
ภณิชชา วิชญอัตถากร 1710111105086
ภัณฑิรา วงษ์เจริญ 1810111110295
ภัทรพล เอกธัญ 1810411101109
ภัทรวดี สิทธิสุข 5901112387
ภัทริกา สาพรึง 1700111102020
ภัทรียา บำรุงวงษ์ 1910511107007
ภาคภูมิ ฟักประดิษศร 5901112315
ภาคิน วงศ์สามี 1700111105017
ภานุพงศ์ ชูชีพ 5901112186
ภาวิดา อมาตยกุล 5901107111
มธุรดา อรุณโชติ 1910111101185
มนสินี เอี่ยมมณีวงศ์ 5901107139
มนัณชญา พฤษสลุง 1920111105015
มัณฑนา อุบลจินดา 5902100270
มัลลิกา เมียดบำรุง 5901100717
มาริกา ตรีวุธ 5901105117
เมทินี หัสดียศ 5901112313
เมธาวี โอระพันธุ์ 1710111105104
เมธี แซ่เตีย 1810611100208
เยาวภา เดชพันธ์ 5901100212
รพีพร ตันตยาภิสิทธิโชค 1710411108051
รพีภัทร พุ่มสวัสดิ์ 1710211100253
รมิตา จิรประสิทธิกุล 5904101069
รวิสรา พรมชาติ 5901102116
รัชชานนท์ โฆษิตเจริญกุล 5901112310
รัฐธรรมนูญ อัศวโสตถิ์ 1710111107074
รัฐนันท์ รุ่งเรืองทิพย์ 5904109618
รัตนาวลี สันทัดเลขา 1710111102098
ราชิณีย์ แย้มพรรณราย 1710111101234
รุจิดา นวลน้อม 1811211104065
ลักขิกา ดีรบรัมย์ 1810111103060
ลักษสุภา พุทธรัสสุ 5904105051
วชิรญา บุญพันธ์ 1910111101164
วณิชชา โสวพรรณ 1910411104057
วนิดา แก้วสายแพ 1910111101287
วรภรรณ มั่งคั่ง 1811211105015
วรวัฒน์ ทาทองบุญ 5902100246
วรางคณา เกิดแย้ม 1810511101028
วรางคณา ทรวงทับ 5901100205
วราภรณ์ แหวนหล่อ 1810711103008
วริทธิ์ แซ่จึง 1810111102241
วรินทร์ แซ่จึง 1810111101157
วรินทร โพธิ์รัง 1710211100281
วริศรา เชื้อวงษ์บุญ 1810411104019
วลัยอร พรพานิช 1710111110284
วศมนต์ พุฒิเดชไพบูลย์ 1710111111068
วัสนนันท์ ไชยบุบผา 5901100163
วาสนา ทองชุบ 1800211100024
วิกานดา บุญส่ง 1920111105016
วิจิตรศิลป์ เหลืองบริบูรณะ 5901112373
วิทยาวาณิชย์ มังกร 1910811100020
วิรุฬห์ เตชะมหพันธ์ 5604103010
วีรยา อิ่มเอก 1910111109034
แวสมาแอล เปาะสู 1710411110135
ศรัณย์กนก ธนการณ์โชติ 1910211100060
ศศินา บูรณะกิติ 1710111110223
ศศิวิมล เจริญศรี 1710211100148
ศิรดา ประเสริฐศรี 1710411108055
ศิริลักษณ์ เฉิน 5901102113
ศิวกร กลิ่นรื่น 5901112229
ศุภกร เด่นดนัย 1811211105018
ศุภเดช แสงเฮงธนสาร 5907104006
ศุภวิชญ์ แม้ประเสริฐ 1820111110002
สรศักดิ์ บูรณ์เจริญ 1710111110274
สราวุธ ศรสูงเนิน 1710111110230
สรินยา​ บุร​พร​ไพบูลย์ ​1710411105040
สโรชา สุขประเสริฐ 5902100104
สัณท์ชัย เลิศวาณิชดิลก 1710111101122
สุกัญญา บุญยอด 1810211100043
สุชีรา ศรีบุญโรจน์ 1710111105089
สุทธิดา บุญส่ง 1910111110261
สุพิชาธนัน วรภัคพิธายงนิธิ 1820111110010
สุภัสสรา มณี 1910111110191
สุรศักดิ์ ศรีศรรุ่งโรจน์ 1810111101023
สุวนิดา คำศิริ 5901100719
เสาวลักษณ์ เอี่ยมสำอาง 1910311100038
หทัยชนก ปังคานนท์ 1710211100292
หทัยรัตน์ อะนันทน์ 1710111110269
อนันตญา เชาวพงศ์ 1810511101021
อภยา มาสถิตกุล 1710111102115
อภิเชษฐ์ ณรงค์ศักดิ์ 1910111102137
อภิธาวุธ พงษ์ไพสิฐกุล 5901112317
อมรศิริ แซ่เฉิน 5901103088
อรญา หมั่นงาม 1910111110073
อรัญญา ชูสงค์ 1920111105030
อริสา จำปาเกตุ 5901112359
อัญชรัตน์ เนตรน้อย 5901102186
อัญพร ชื่นทวี 5901112192
อับเุลรอฮีม มะสะอาว 1910111111035
อารยา ซอกรม 1710111102140
อารียา นิจพาณิชย์ 5901105190
You are here: Home อาเซียนศึกษา ประกาศรายชื่อ-นามสกุล และรหัสนักศึกษาในกิจกรรมร่วมสนุกกับ "อาเซียน QUIZ? ข้อที่ 19"