Singapore Performing Arts

chinese lion dancers-gall v2

        Singapore Performing Arts สิงคโปร์ พัฒนารูปแบบศิลปะการแสดงหรือนาฏศิลป์ของตนเองจากวัฒนธรรมของชนชาติต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์ เช่น การเต้นเชิดสิงโต (Chinese Lion Dance) ก็มีที่มาจากเทศกาลตรุษจีนของชาวสิงคโปร์เชื้อสายจีน หรือ บังสาวัน (Cangsawan) ซึ่งเป็นละครร้องเก่าแก่แบบโอเปร่าของมาเลย์ ก็มีรากเหง้ามาจากชาวสิงคโปร์เชื้อสายมลายู

2T2J1997

 

You are here: Home อาเซียนศึกษา Singapore Performing Arts