รู้จักสหกิจศึกษา    ››   สหกิจศึกษา คือ อะไร

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดตั้งสหกิจศึกษาขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายการจัดการเรียนการสอนที่ต้องการให้นักศึกษาได้สัมผัสกับการทำงานจริงในสถานประกอบการก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองวิชาการร่วมกับคณะวิชา โดยเริ่มส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมา

สหกิจศึกษา คือ อะไร

เป็นระบบการศึกษาที่ผสมผสานกิจกรรมการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยกับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยมีสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางดำเนินการติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน จัดหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมให้กับนักศึกษาอย่างมีกระบวนการ โดยการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการและความประพฤติ เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกไปทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ