เกี่ยวกับสหกิจศึกษา    ››   ทัศนะเกี่ยวกับประโยชน์ของสหกิจศึกษา

คุณสุกัญญา วัฒนาเดชาพร


ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

โครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อนักศึกษามาก ต้องขอชมเชยผู้ดูแลโครงการสหกิจศึกษาที่ได้คัดสรรนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาได้เป็นอย่างดี เพราะนักศึกษามีความตั้งใจ ขยันและมีความมุ่งมั่นในการทำงานดีมาก นอกจากนั้นนักศึกษายังได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของธนาคารอีกด้วย ธนาคารมีความยินดีที่จะร่วมมือในโครงการสหกิจศึกษาดังกล่าวต่อไป

คุณบัณฑิต บุรินทรวานิช


เจ้าหน้าที่อาวุโสสรรหาบุคลากร
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

โครงการสหกิจศึกษา เป็นโครงการที่ดีก่อให้เกิดประโยชน์ทั้ง 3 ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นนายจ้าง มหาวิทยาลัย และนักศึกษา ในส่วนของนายจ้างทำให้สถานประกอบการได้รับนักศึกษาเข้ามาช่วยงานและทำให้เกิดการจ้างงานในอนาคต ในส่วนของมหาวิทยาลัยทำให้ทราบว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความสามารถอย่างไรในการมาปฏิบัติงานและในส่วนของนักศึกษาทำให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีในการทำงาน ซึ่งโครงการสหกิจศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ 2 ด้าน คือ

1)ด้านของนักศึกษา ทำให้มีประโยชน์อย่างมากที่จะได้ประสบการณ์สำหรับการปรับตัวในชีวิตการทำงาน ทำให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น รวมถึงนักศึกษาจะได้ทำงานตรงกับสิ่งที่ตนเองกำลังศึกษาจนทำให้เกิดมีวินัยมากขึ้น

2)ด้านสถานประกอบการที่ได้รับประโยชน์ คือ ได้นักศึกษาฝึกงานที่มีคุณภาพในการปฏิบัติงาน และส่งผลให้เกิดการจ้างงานแก่นักศึกษาในอนาคต