รู้จักสหกิจศึกษา    ››   ลักษณะงานสหกิจศึกษา

  1. นักศึกษาปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยทำงานเต็มเวลาและมีหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอน
  2. ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยในวิชาชีพตามสาขาวิชา / ผู้ช่วยนักวิชาการและทำโครงการทั้งนี้โดยความเห็นชอบของสถานประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา เช่น ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ตรวจบัญชี ตำแหน่ง IT Support เป็นต้น
  3. ระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 ภาคการศึกษา (16 สัปดาห์) ในภาคต้นหรือภาคปลาย
  4. สถานประกอบการมีค่าตอบแทนให้นักศึกษาตามสมควร