รู้จักสหกิจศึกษา    ››   วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงอย่างมีคุณภาพ ภายใต้ความร่วมมือในการดูแลระหว่างสถานประกอบการ และมหาวิทยาลัย
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่จะจบออกไปให้มี คุณสมบัติที่พึงประสงค์ และพร้อมที่จะปฏิบัติงานในสถานประกอบการมากที่สุด
  3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  4. เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตร การเรียน การสอน ที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และสอดคล้องกับความต้องการบุคลากรของตลาดแรงงาน
  5. เป็นการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ โดยมีนักศึกษาเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยง
  6. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต
  7. เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สถานประกอบการและประเทศชาติโดยรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม