เกี่ยวกับเรา

ภาระงานหน่วยงานในสังกัดฝ่ายกิจการนักศึกษา
กองกิจกรรมนักศึกษา (Student Activities)
    1.
กองสวัสดิการนักศึกษา (Student Welfare)
    1. ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
    2. เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ.
    3. การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
    4. นักศึกษาวิชาทหาร
    5. งานพยาบาล
กองงการกีฬา (Sport)
    1.
กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (Art and Cultural Promotion)
    1.
กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (Student Placement and Alumni Relations)
    1.