เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมาฝ่ายกิจการนักศึกษา

    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ.2484 หากแต่ครั้งนั้นดำเนินการได้เพียงปีกว่า ก็จำเป็นต้องปิดตัวลง การเปิดตัวอีกครั้งอย่างเป็นทางการในชื่อ วิทยาลัยการค้า ในปี พ.ศ.2506 หลังจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลงชื่อสถาบันเป็น วิทยาลัยการพาณิชย์อยู่ช่วงหนึ่ง ต่อมาได้รับการยกฐานะสถาบันเป็นมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ.2527 จึงได้เปลี่ยนชื่อสถาบันเป็น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

ตึกพาณิชย์ภัณฑ์ พ.ศ. 2483
สถานที่ตั้งของวิทยาลัยการค้า

หอการค้าไทย พ.ศ. 2506
วิทยาลัยการค้า

หอการค้าไทย พ.ศ. 2508
วิทยาลัยการพาณิชย์

    มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับงานกิจการนักศึกษามาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง มีการมอบหมายหน่วยงานให้สนับสนุนการทำกิจกรรมของนักศึกษา มีการจัดระบบสวัสดิการนักศึกษาให้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ ด้วยตระหนักอย่างยิ่งว่า การพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถนั้น หากมีเพียงการเรียนการสอนนั้นยังไม่เพียงพอต่อการสร้างบัณฑิตคุณภาพสู่สังคม
การดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา มีการจัดหน่วยงานเฉพาะขึ้นรับผิดชอบโดยตรงในปี พ.ศ. 2516 โดยวิทยาลัยการค้าได้จัดให้มี “สำนักงานกิจการนักศึกษา” เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการทำกิจกรรมและสวัสดิการของนักศึกษา มีการแบ่งหน่วยงานออกเป็นกองสโมสรนักศึกษา และกองสวัสดิการนักศึกษา ภายใต้การกำกับดูแลของ “ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา" จากนั้นมา งานกิจการนักศึกษาก็มีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว
     ในปี พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลัยได้ยกระดับงานกิจการนักศึกษาที่เดิมมีบทบาทเป็นเพียง “สำนักงาน” ให้ยกระดับขึ้นเป็นองค์กรระดับ “ฝ่าย” เปลี่ยนชื่อเป็น “ฝ่ายสนับสนุนการศึกษาและกิจการนักศึกษา” (มหาวิทยาลัยแบ่งองค์กรออกเป็น 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร และ ฝ่ายสนับสนุนการศึกษาและกิจการนักศึกษา) ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายสนับสนุนการศึกษาและกิจการนักศึกษา ซึ่งแบ่งสายงานออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา มีหน่วยงานในสังกัด 4 หน่วยงาน คือ
     - สำนักหอสมุดกลาง
     - ศูนย์บริการวิชาการ
     - ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
     - ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
2. ฝ่ายกิจการนักศึกษา มีหน่วยงานในสังกัด 5 หน่วยงาน คือ
     - กองกิจกรรมนักศึกษา
     - กองวินัยนักศึกษา
     - กองสวัสดิการนักศึกษา
     - กองบริการแนะแนวและจัดหางาน
     - กองการกีฬา
ในปี พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรใหม่ “ฝ่ายสนับสนุนการศึกษาและกิจการนักศึกษา” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ฝ่ายกิจการนักศึกษา” พร้อมทั้งมีการปรับโอนหน่วยงานบางส่วนไปสังกัดฝ่ายอื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้การกำกับดูแล มีหน่วยงานในสังกัด 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย
     1. กองกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา
     2. กองพัฒนานักศึกษา
     3. กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
     4. กองบริการแนะแนวและจัดหางาน
     5. กองการกีฬา
ในปี พ.ศ. 2550 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในฝ่ายกิจการนักศึกษา มีหน่วยงานในสังกัด 5 กอง คือ
     1. กองกิจกรรมนักศึกษา
     2. กองสวัสดิการนักศึกษา
     3. กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
     4. กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
     5. กองการกีฬา
ในปี พ.ศ. 2555 ได้มีหน่วยงานในสังกัดเพิ่มเติมอีก 1 หน่วยงาน คือ งานวินัยนักศึกษา สังกัดกองกิจกรรมนักศึกษา
ในปี พ.ศ. 2565 ได้อนุมัติให้ปรับโครงสร้างฝ่ายกิจการนักศึกษาเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 โดยยุบรวมหน่วยงานและจัดตั้งเป็น
     1. สำนักพัฒนานักศึกษา
     2. สำนักสวัสดิการนักศึกษา

ห้องจัดกิจกรรม/ห้องประชุม/ล็อกเกอร์
Student Co-Working Space
โถงอาคาร 3
ลานกิจกรรมนักศึกษา
อาคารสัญลักษณ์
อาคาร 24

 

ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/วัตถุประสงค์


ปรัชญา/ปณิธาน : พัฒนานักศึกษาให้เป็นนักธุรกิจที่มีคุณธรรม ตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย(Business Smart) และสังคม
วิสัยทัศน์ : เป็น Best Practice ในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักธุรกิจชั้นนำที่มีคุณธรรม
พันธกิจ
   1. สร้าง เสริม และพัฒนากิจกรรมนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (Business Smart) และสังคม
   2. ส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาของนักศึกษาไทยและนักศึกษานานาชาติ
   3. สร้างเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ความรู้ทางวิชาการ
   4. ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและวัฒนธรรมสากล
   5. สร้างเครือข่ายบุคลากรและนักศึกษาทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า
   6. เพิ่มศักยภาพบุคลากรทางด้านการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
   7. พัฒนาระบบการบริการจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
   1. เพื่อสร้างเสริม และพัฒนากิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (Business Smart)
   2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการให้นักศึกษามีความสุขกาย สุขใจ
   3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล
   4. เพื่อสร้างเครือข่ายบุคลากรและนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า
   5. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
   6. เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
   7. เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
นโยบาย
   ฝ่ายกิจการนักศึกษาดำเนินนโยบายตามหลักพันธกิจของฝ่ายและของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (TQF) และเสริมสร้างให้นักศึกษาเป็นนักธุรกิจที่มีคุณธรรมควบคู่ความรู้ทางวิชาการ และฝ่ายกิจการนักศึกษายังส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของฝ่ายได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นบุคลากรด้านจัดกิจกรรมอย่างมืออาชีพ